Đường dây nóng
*Hỗ trợ, tư vấn TTHC, dịch vụ công: 0271.1022
*Ứng cứu sự cố an ninh thông tin mạng trên địa bàn tỉnh: 0844.68.93.93
*Hỗ trợ, giải đáp chính sách thuế: 02713.879.193, 02713.888.891
*Phản ánh, kiến nghị vốn vay, hoạt động bảo hiểm ngân hàng: 02713.870.047
Quyết định số 1725/QĐ-UBND ngày 27/10/2023 của UBND tỉnh Bình Phước về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ

Quyết định số 1725/QĐ-UBND ngày 27/10/2023 của UBND tỉnh Bình Phước về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ

 •   08/11/2023 10:03:52 AM
 •   Đã xem: 31
 •   Phản hồi: 0
Quyết định số 1725/QĐ-UBND ngày 27/10/2023 của UBND tỉnh Bình Phước về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ
Quyết định số 1685/QĐ-UBND ngày 20/10/2023 của UBND tỉnh Bình Phước về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung

Quyết định số 1685/QĐ-UBND ngày 20/10/2023 của UBND tỉnh Bình Phước về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung

 •   08/11/2023 10:01:40 AM
 •   Đã xem: 21
 •   Phản hồi: 0
Quyết định số 1685/QĐ-UBND ngày 20/10/2023 của UBND tỉnh Bình Phước về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung
Quyết định số 1678/QĐ-UBND ngày 20/10/2023 của UBND tỉnh Bình Phước về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ

Quyết định số 1678/QĐ-UBND ngày 20/10/2023 của UBND tỉnh Bình Phước về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ

 •   08/11/2023 09:56:11 AM
 •   Đã xem: 24
 •   Phản hồi: 0
Quyết định số 1678/QĐ-UBND ngày 20/10/2023 của UBND tỉnh Bình Phước về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ
Quyết định số 1672/QĐ-UBND ngày 19/10/2023 của UBND tỉnh Bình Phước về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung.

Quyết định số 1672/QĐ-UBND ngày 19/10/2023 của UBND tỉnh Bình Phước về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung.

 •   08/11/2023 09:54:41 AM
 •   Đã xem: 22
 •   Phản hồi: 0
Quyết định số 1672/QĐ-UBND ngày 19/10/2023 của UBND tỉnh Bình Phước về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung.
Quyết định số 1670/QĐ-UBND ngày 18/10/2023 của UBND tỉnh Bình Phước về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ

Quyết định số 1670/QĐ-UBND ngày 18/10/2023 của UBND tỉnh Bình Phước về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ

 •   08/11/2023 09:53:21 AM
 •   Đã xem: 15
 •   Phản hồi: 0
Quyết định số 1670/QĐ-UBND ngày 18/10/2023 của UBND tỉnh Bình Phước về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ
Quyết định số 1652/QĐ-UBND ngày 16/10/2023 của UBND tỉnh Bình Phước về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung

Quyết định số 1652/QĐ-UBND ngày 16/10/2023 của UBND tỉnh Bình Phước về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung

 •   08/11/2023 09:51:59 AM
 •   Đã xem: 18
 •   Phản hồi: 0
Quyết định số 1652/QĐ-UBND ngày 16/10/2023 của UBND tỉnh Bình Phước về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung
Quyết định số 1494/QĐ-UBND ngày 14/9/2023 của UBND tỉnh Bình Phước về việc công bố Quy trình giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành

Quyết định số 1494/QĐ-UBND ngày 14/9/2023 của UBND tỉnh Bình Phước về việc công bố Quy trình giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành

 •   08/11/2023 09:50:07 AM
 •   Đã xem: 23
 •   Phản hồi: 0
Quyết định số 1494/QĐ-UBND ngày 14/9/2023 của UBND tỉnh Bình Phước về việc công bố Quy trình giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành
Quyết định số 1429/QĐ-UBND ngày 05/9/2023 của UBND tỉnh Bình Phước về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành

Quyết định số 1429/QĐ-UBND ngày 05/9/2023 của UBND tỉnh Bình Phước về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành

 •   08/11/2023 09:45:56 AM
 •   Đã xem: 20
 •   Phản hồi: 0
Quyết định số 1429/QĐ-UBND ngày 05/9/2023 của UBND tỉnh Bình Phước về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành
Quyết định số 1384/QĐ-UBND ngày 25/8/2023 của UBND tỉnh Bình Phước về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ

Quyết định số 1384/QĐ-UBND ngày 25/8/2023 của UBND tỉnh Bình Phước về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ

 •   08/11/2023 09:44:11 AM
 •   Đã xem: 32
 •   Phản hồi: 0
Quyết định số 1384/QĐ-UBND ngày 25/8/2023 của UBND tỉnh Bình Phước về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ
Quyết định số 1295/QĐ-UBND ngày 11/8/2023 của UBND tỉnh Bình Phước về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ

Quyết định số 1295/QĐ-UBND ngày 11/8/2023 của UBND tỉnh Bình Phước về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ

 •   08/11/2023 09:42:29 AM
 •   Đã xem: 22
 •   Phản hồi: 0
Quyết định số 1295/QĐ-UBND ngày 11/8/2023 của UBND tỉnh Bình Phước về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ
Quyết định số 1223/QĐ-UBND ngày 28/7/2023 của UBND tỉnh Bình Phước về việc công bố Quy trình giải quyết thủ tục hành chính

Quyết định số 1223/QĐ-UBND ngày 28/7/2023 của UBND tỉnh Bình Phước về việc công bố Quy trình giải quyết thủ tục hành chính

 •   08/11/2023 09:40:39 AM
 •   Đã xem: 22
 •   Phản hồi: 0
Quyết định số 1223/QĐ-UBND ngày 28/7/2023 của UBND tỉnh Bình Phước về việc công bố Quy trình giải quyết thủ tục hành chính
Quyết định số 1208/QĐ-UBND ngày 25/7/2023 của UBND tỉnh Bình Phước về việc thông qua phương án đơn giản hoá thủ tục hành chính

Quyết định số 1208/QĐ-UBND ngày 25/7/2023 của UBND tỉnh Bình Phước về việc thông qua phương án đơn giản hoá thủ tục hành chính

 •   08/11/2023 09:38:23 AM
 •   Đã xem: 20
 •   Phản hồi: 0
Quyết định số 1208/QĐ-UBND ngày 25/7/2023 của UBND tỉnh Bình Phước về việc thông qua phương án đơn giản hoá thủ tục hành chính
Quyết định số 972/QĐ-UBND ngày 13/6/2023 của UBND tỉnh Bình Phước  về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung

Quyết định số 972/QĐ-UBND ngày 13/6/2023 của UBND tỉnh Bình Phước về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung

 •   08/11/2023 09:34:18 AM
 •   Đã xem: 22
 •   Phản hồi: 0
Ngày 13/6/2023, UBND tỉnh Bình Phước đã ban hành Quyết định số 972/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Khoa học và Công nghệ được tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh Bình Phước
Quyết định về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Khoa học và Công nghệ

Quyết định về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Khoa học và Công nghệ

 •   01/11/2023 02:30:02 PM
 •   Đã xem: 34
 •   Phản hồi: 0
Quyết định về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Khoa học và Công nghệ
Việc làm Bình Phước
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây