Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2022

17:54,03-11-2022 | Tác giả: Lê Hữu Hoà
Xem với cỡ chữ | Từ viết tắt

Ngày 02/11/2022, Sở KHCN đã ban hành Kế hoạch số 1755/KH-SKHCN về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2022.
Trang thông tin điện tử Ngày pháp luật của Bộ Tư pháp, truy cập tại địa chỉ: https://moj.gov.vn/ngayphapluat
 
Theo đó, Sở KHCN đã lựa chọn chủ đề: Đổi mới, sáng tạo, triển khai hiệu quả, toàn diện các lĩnh vực công tác; gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng pháp luật với tổ chức thi hành pháp luật; hỗ trợ người dân, doanh nghiệp phục hồi và phát triển kinh tế; góp phần xây dụng xã hội dân chủ, công bằng, văn minh và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ tỉnh.

Căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được giao và tình hình thực tế của Sở chủ động lựa chọn khẩu hiệu phổ biến về Ngày Pháp luật Việt Nam, có thể tham khảo và sử dụng một số khẩu hiệu do Bộ Tư pháp bình chọn, cụ thể:
 • Sống và làm việc theo pháp luật là việc làm thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
 • Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, góp phần nâng cao hiệu quả xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật.
 • Tăng cường truyền thông chính sách pháp luật, góp phần tạo đồng thuận xã hội và đưa pháp luật vào cuộc sống.
 • Hiểu biết và chấp hành pháp luật là bảo vệ chính mình và cộng đồng, vì một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.
 • Tích cực cải cách hành chính, giảm thiểu chi phí tuân thủ pháp luật, góp phần giải phóng nguồn lực, đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp.
 • Nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật của người dân, doanh nghiệp.
 • Ý thức chấp hành pháp luật là thước đo hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.
 • Nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật là góp phần thực hiện mục tiêu kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội.
Từ đó, Sở tập trung thực hiện một số nội dung sau:
 • Tiếp tục phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 - 2025; các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; chương trình phát triển của tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI, giai đoạn 2020 - 2025; Hiến pháp năm 2013; các chủ trương, chính sách, văn bản về cải cách hành chính, cải cách tư pháp, kiểm soát thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành pháp luật; các luật, nghị quyết mới được Quốc hội khóa XIV thông qua hoặc có hiệu lực năm 2021, 2022; Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2022 - 2027;  phòng, chống tham nhũng, lãng phí, khiếu nại, tố cáo; hôn nhân và gia đình; dân số; bình đăng giới; luật trẻ em, phòng chống xâm hại phụ nữ và trẻ em, bạo lực học đường, bạo lực gia đình, tội phạm, các tệ nạn xã hội và cháy nổ; bảo đảm trật tự đô thị, an toàn giao thông, an toàn thực phẩm và các vấn đề khác của xã hội được dư luận quan tâm.
 • Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung được xác định tại Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 04/01/2021 về thực hiện Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 44-CT/TU ngày 30/7/2020 của Tỉnh ủy về tăng cường công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân trên địa bàn tỉnh.
 • Tuyên truyền, phổ biến, thông tin về cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, thực hiện đồng bộ các biện pháp đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, cải thiện môi truờng đầu tư kinh doanh; nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, chính sách người có công, bảo trợ xã hội, bảo đảm an sinh xã hội góp phần xây dựng Chính phủ “Đoàn kết kỷ cương, chủ động thích ứng, an toàn hiệu quả, phục hồi phát triển”.
 • Đẩy mạnh giáo dục ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật; tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong xây dựng, thực hiện và bảo vệ pháp luật; các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; phê phán, đấu tranh với hành vi vi phạm pháp luật hoặc lệch chuẩn xã hội; nâng cao ý thức trách nhiệm của công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trong chủ động tìm hiểu, học tập pháp luật; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.
 • Tăng cường các hoạt động thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, vi phạm pháp luật, sách nhiễu người dân và doanh nghiệp, thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
Về hình thức tổ chức:
 • Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật gắn với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; chú trọng đổi mới, đa dạng các hình thức hưởng ứng một cách linh hoạt, tiết kiệm và có sức lan tỏa sâu rộng; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường xã hội hóa trong thực hiện, tập trung vào một số hoạt động như: Tố chức hội nghị triển khai, tố chức học tập, quán triệt văn bản pháp luật; lồng ghép việc phổ biến văn bản pháp luật với việc tổ chức nội dung sinh hoạt Ngày pháp luật của cơ quan; lồng ghép các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật với việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh” và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa.
 • Đẩy mạnh phát huy vai trò việc ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ thuật số, mạng internet, cổng thông tin diện tử trong công tác PBGDPL.
 • Sử dụng hiệu quả Cổng thông tin điện tử của Sở để tuyên truyền về Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022 và hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật Việt Nam.
 • Tuyên truyền, phổ biến về Ngày Pháp luật và 10 năm hưởng ứng Ngàỵ Pháp luật Việt Nam thông qua các hình thức truyền thông trực quan sinh động như treo, đặt pa-nô, áp phích, băng rôn, cờ phướn tại trụ sở cơ quan.
 • Tăng cường viết bài đăng tin phổ biến pháp luật trên cổng thông tin của Sở, Trang thông tin điện tử tổng hợp phố biến, giáo dục pháp luật tỉnh: (http://pbgdpl.binhphuoc.gov.vn) về các Luật, các quy định mới có liên quan đến người dân, doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.
Về thời gian thực hiện, Sở KHCN đã xác định xác hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật cần được tổ chức thường xuyên, liên tục, đặc biệt tập trung trong 02 tháng cao điểm, bắt đầu từ ngày 01/10/2022 đến hết ngày 30/11/2022; cao điểm trong tuần lễ từ ngày 05/11 đến hết ngày 11/11/2022.

Tin liên quan

Trưởng Ban biên tập: TS. Trần Quốc Hoàn - Phó Giám đốc Sở KHCN

Ghi rõ nguồn Sở KH&CN Bình Phước khi phát hành lại thông tin từ Website này

Địa chỉ: 678 Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Ðồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại: 02713.879.112- Fax: 02713.879.113

Email: tsokhcn@binhphuoc.gov.vn