a) Trình tự thực hiện:

* Trường hợp: Phương tiện đo nhỏ gọn có thể vận chuyển được

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân trực tiếp mang phương tiện đo cần kiểm định đến Bộ phận một cửa của Trung tâm Kỹ thuật Đo lường và Thử nghiệm tỉnh Bình Phước.

- Bước 2: Nhân viên bộ phận một cửa hướng dẫn tố chức, cá nhân làm đơn đăng ký và tiếp nhận phương tiện đo.

- Bước 3: Nhân viên Bộ phận một cửa chuyển đơn và phương tiện đo cho phòng Kỹ thuật Đo lường kiểm định.

- Bước 4: Kiểm định viên kiểm định trực tiếp tại phòng Kỹ thuật Đo lường- Trung tâm Kỹ thuật Đo lường và Thử nghiệm.

- Bước 5: Kiểm định viên trả chuyển kết quả kiểm định và phương tiện đo cho Bộ phận một cửa để trả cho khách hàng:

+ Trường hợp phương tiện đo không đạt yêu cầu kỹ thuật đo lường sẽ yêu cầu tổ chức, cá nhân sửa chữa phương tiện đo. Sau đó khách hàng mang phương tiện đo quay lại Trung tâm Kỹ thuật Đo lường và Thử nghiệm để đăng ký kiểm định lại.

+ Trường hợp phương tiện đo đạt yêu cầu kỹ thuật đo lường, Bộ phận một cửa sẽ giao lại phương tiện đo (đã được dán tem) cùng biên bản kiểm định và hẹn khách hàng 7 ngày sau liên hệ Bộ phận một cửa để nhận Giấy chứng nhận kiểm định.

* Trường hợp: Phương tiện đo lớn không thể vận chuyển được

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ kiểm định trực tiếp Bộ phận một cửa Trung tâm Kỹ thuật Đo lường và Thử nghiệm tỉnh Bình Phước.

·   Trường hợp kiểm định ban đầu:

+ Đơn đăng ký kiểm định.

+ Tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng (nếu có). Chứng từ gốc xuất xứ, giấy chứng nhận phê duyệt mẫu của phương tiện đo.

+ Bản sao giấy phép kinh doanh.

·    Trường hợp kiểm định định kỳ:

+  Đơn đăng ký kiểm định.

+ Bản sao giấy chứng nhận kiểm định (Đối với các phương tiện đo có cấp giấy chứng nhận kiểm định)

·    Trường hợp kiểm định bất thường:

+ Đơn đăng ký kiểm định.

+ Bản sao giấy chứng nhận kiểm định (đối với các phương tiện đo có cấp giấy chứng nhận kiểm định).

+ Đơn xin sửa chữa hoặc lý do kiểm định phương tiện đo

+ Đề nghị, yêu cầu của các tổ chức giám định tư pháp các hoạt động công vụ.

- Bước 2: Bộ phận một cửa tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra hồ sơ:

·    Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn thời gian kiểm định cho khách hàng.

·    Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì trực tiếp hướng dẫn khách hàng bổ sung.

- Bước 3: Bộ phận một cửa chuyển hồ sơ yêu cầu đến phòng Kỹ thuật Đo lường để sắp xếp lịch làm việc.

- Bước 4: Phòng Kỹ thuật Đo lường tiến hành kiểm định trực tiếp tại doanh nghiệp trong khoảng thời gian ghi trong phiếu hẹn.

·    Trường hợp phương tiện đo không đạt yêu cầu kỹ thuật đo lường, kiểm định viên sẽ yêu cầu khách hàng sửa chữa phương tiện đo. Sau đó khách hàng liên hệ Bộ phận một cửa nộp hồ sơ đăng ký kiểm định lại.

·    Trường hợp phương tiện đo đạt yêu cầu kỹ thuật đo lường, kiểm định viên sẽ dán tem trực tiếp lên phương tiện đo và trao cho khách hàng biên bản kiểm định hẹn sau 7 làm việc đến Bộ phận một cửa để nhận Giấy chứng nhận kiểm định.

b) Cách thức thực hiện: nộp trực tiếp tại Bộ phận 01 cửa Trung tâm Kỹ thuật  Đo lường và Thử nghiệm tỉnh Bình Phước.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

* Kiểm định ban đầu:

+ Đơn đăng ký kiểm định

+ Tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng (nếu có). Chứng từ gốc xuất xứ, giấy chứng nhận phê duyệt mẫu của phương tiện đo.

+ Bản sao giấy phép kinh doanh.

* Kiểm định định kỳ: Đơn đăng ký kiểm định

* Kiểm định bất thường:

+ Đơn đăng ký kiểm định.

+ Bản sao giấy chứng nhận kiểm định (đối với các phương tiện đo có cấp giấy chứng nhận kiểm định).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d) Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, Tổ chức

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trung tâm Kỹ thuật Đo lường và Thử nghiệm tỉnh Bình Phước.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Kỹ thuật Đo lường

- Cơ quan phối hợp (nếu có):

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận

h) Lệ phí:

Quyết định số 08/QĐ-TTKTĐLTN ngày 26/4/2011 của Trung tâm Kỹ thuật Đo lường và Thử nghiệm về việc ban hành mức giá kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo, thử nghiệm và dịch vụ trong lĩnh vực đo lường.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đăng ký kiểm định (mẫu 44).

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Pháp lệnh Đo lường ngày 06/10/1999;

- Nghị định Số 06/2002/NĐ-CP ngày 14/01/2002 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Đo lường;

- Quyết định số 2832/QĐ-UBND ngày 10/12/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc Thành lập Trung tâm Kỹ thuật Đo lường và Thử nghiệm tỉnh Bình Phước;

- Quyết định số 39/QĐ-SKHCN ngày 26/01/2011  quy định về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kỹ thuật Đo lường và Thử nghiệm;

- Quyết định số 08/QĐ-TTKTĐLTN ngày 26/4/2011 của Trung tâm Kỹ thuật Đo lường và Thử nghiệm về việc ban hành mức giá kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo, thử nghiệm và dịch vụ trong lĩnh vực đo lường.

 


Trưởng Ban biên tập: Tiến sỹ Trần Quốc Hoàn - Phó Giám đốc Sở KH&CN

Ghi rõ nguồn Sở KH&CN Bình Phước khi phát hành lại thông tin từ Website này

Địa chỉ: 678 Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Ðồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại: 02713.879.112- Fax: 02713.879.113

Email: tsokhcn@binhphuoc.gov.vn