a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức và cá nhân nộp hồ sơ theo mẫu yêu cầu tại Sở Khoa học và Công nghệ;

- Bước 2: Sở KH&CN tổ chức họp hội đồng mở hồ sơ, xem xét tính hợp lệ của các hồ sơ tham gia tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài;

- Bước 3: UBND tỉnh ra quyết định thành lập Hội đồng tuyển chọn, xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài;

- Bước 4: Hội đồng tuyển chọn, xét chọn tiến hành họp và thông qua biên bản về kết quả làm việc của hội đồng, kiến nghị tổ chức, cá nhân trúng tuyển chủ trì đề tài;  kiến nghị về kinh phí cho việc thực hiện đề tài hoặc nêu những điểm cần lưu ý để hoàn thiện hồ sơ của tổ chức và cá nhân được Hội đồng đề nghị trúng tuyển;

- Bước 5: Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp kết quả tuyển chọn, xét chọn trình UBND tỉnh phê duyệt. Trong trư­ờng hợp cần thiết, Văn phòng UBND tỉnh có thể kiểm tra hoặc yêu cầu Sở KH&CN kiểm tra thực tế cơ sở vật chất, nhân lực và năng lực của tổ chức, cá nhân được đề nghị trúng tuyển trư­ớc khi phê duyệt; 

- Bước 6: Sở Khoa học và Công nghệ thông báo bằng văn bản kết quả tuyển chọn, xét chọn đến các tổ chức, cá nhân trúng tuyển, cơ quan chủ quản của tổ chức trúng tuyển;

- Bước 7: Tổ chức, cá nhân trúng tuyển chủ trì thực hiện đề tài có trách nhiệm chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển theo kết luận của Hội đồng trước khi thẩm định nội dung và kinh phí để UBND tỉnh phê duyệt và bố trí kế hoạch thực hiện.

b) Cách thức thực hiện: Gửi hồ sơ qua Bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Sở KH&CN tỉnh Bình Phước.

- Hồ sơ phải nộp đúng hạn theo quy định trong thông báo tuyển chọn, xét chọn của Sở Khoa học và Công nghệ.

- Ngày chứng thực nhận hồ sơ là ngày ghi ở dấu của Bưu điện tỉnh Bình Phước (trường hợp gửi qua Bưu điện) hoặc dấu “đến”của cơ quan tiếp nhận (trường hợp nộp trực tiếp).

- Trong thời hạn quy định nộp hồ sơ, tổ chức và cá nhân đăng ký tham gia tuyển chọn, xét chọn có quyền rút hồ sơ đã nộp thay bằng hồ sơ mới hoặc bổ sung hồ sơ đã nộp. Việc thay hồ sơ mới và bổ sung hồ sơ phải hoàn tất trước thời điểm kết thúc nộp hồ sơ theo quy định; văn bản bổ sung là bộ phận cấu thành của hồ sơ.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Đơn đăng ký chủ trì thực hiện đề tài;

+ Thuyết minh đề tài;

+ Tóm tắt hoạt động của tổ chức đăng ký chủ trì đề tài;

+ Lý lịch khoa học của cá nhân chủ trì, các cá nhân đăng ký thực hiện chính đề tài theo danh sách kê khai tại Mục 10 của Thuyết minh đề tài;

+ Văn bản xác nhận về sự đồng ý tham gia của các tổ chức phối hợp nghiên cứu thực hiện đề tài theo danh sách kê khai tại Mục 9 của Thuyết minh đề tài (Phụ lục V-PHNC);

+ Các văn bản pháp lý chứng minh khả năng huy động vốn từ nguồn khác (trong trường hợp tổ chức và cá nhân có kê khai huy động được kinh phí từ nguồn vốn khác).

Mỗi văn bản trên phải có đầy đủ dấu của tổ chức và chữ ký của cá nhân tương ứng như đã quy định trên từng biểu mẫu.

- Số lượng hồ sơ: 1 bộ hồ sơ gốc và 15 bản, phong bì hồ sơ ghi rõ:

+ Tên đề tài đăng ký tham gia tuyển chọn, xét chọn (ghi rõ: tên đề tài thuộc chương trình hoặc tên đề tài độc lập);

+ Tên, địa chỉ của tổ chức đăng ký chủ trì và các tổ chức tham gia phối hợp thực hiện đề tài (chỉ ghi danh sách tổ chức đã có xác nhận tham gia phối hợp);

+ Họ tên của cá nhân đăng ký làm chủ nhiệm đề tài và danh sách những người tham gia chính thực hiện đề tài và cơ quan/tổ chức quản lý trực tiếp (chỉ ghi danh sách cá nhân đã có xác nhận tham gia theo Mục 10 của Thuyết minh đề tài);

+  Danh mục tài liệu, văn bản có trong hồ sơ.

d) Thời hạn giải quyết: Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính là 60 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có).

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KH&CN

+ Cơ quan phối hợp (nếu có): VP. UBND tỉnh, Sở Tài chính, UBND cấp xã.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính

h) Lệ phí: Không

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn đăng ký chủ trì thực hiện đề tài (mẫu 6);

- Thuyết minh đề tài (mẫu 7);

- Tóm tắt hoạt động của tổ chức đăng ký chủ trì đề tài (mẫu 8);

- Lý lịch khoa học của cá nhân chủ trì, các cá nhân đăng ký tham gia thực hiện chính đề tài (mẫu 9);

- Văn bản xác nhận về sự đồng ý của tổ chức đăng ký phối hợp nghiên cứu (mẫu 10).

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Các tổ chức có tư cách pháp nhân, có chức năng hoạt động phù hợp với lĩnh vực chuyên môn của đề tài có quyền tham gia tuyển chọn chủ trì thực hiện đề tài;

- Cá nhân đăng ký tuyển chọn, xét chọn làm chủ nhiệm đề tài phải đáp ứng đồng thời các yêu cầu sau:

+ Là nhà khoa học, nhà nghiên cứu có trình độ chuyên môn phù hợp và đang hoạt động trong cùng lĩnh vực khoa học của đề tài trong 3 năm gần đây, tính đến thời điểm nộp hồ sơ.

+ Là người đề xuất ý tưởng chính và chủ trì tổ chức xây dựng Thuyết minh đề tài.

+ Bảo đảm đủ thời gian để chủ trì thực hiện đề tài;

- Cá nhân không được tham gia đăng ký tuyển chọn, xét chọn chủ trì đề tài nếu tính đến thời điểm nộp hồ sơ mà đang chủ trì từ 1 đề tài cấp tỉnh trở lên chưa qua một (01) năm (kể cả trường hợp đã có biên bản nghiệm thu đánh giá ở mức “Không đạt”);

- Cá nhân chủ trì các đề tài cấp tỉnh giai đoạn 2001 - 2005 và 2006 - 2010 không được tham gia đăng ký tuyển chọn, xét chọn chủ trì các đề tài với thời gian hạn định trong các trường hợp sau:

+ Kết quả thực hiện đề tài được đánh giá nghiệm thu cấp tỉnh ở mức “Không đạt” và không được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cho phép gia hạn thời gian thực hiện để hoàn chỉnh kết quả; hoặc đề tài bị cơ quan quản lý có thẩm quyền quyết định đình chỉ trong quá trình thực hiện do sai phạm thì không được tham gia tuyển chọn, xét chọn trong 2 năm, tính từ thời điểm có kết luận của Hội đồng đánh giá nghiệm thu, hoặc từ thời điểm có quyết định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền đình chỉ thực hiện nhiệm vụ.

+ Vi phạm quy định hiện hành về đánh giá nghiệm thu đề tài khoa học xã hội và nhân văn cấp tỉnh trong việc nộp hồ sơ đánh giá nghiệm thu cấp cơ sở chậm so với thời hạn kết thúc Hợp đồng nghiên cứu từ 6 tháng trở lên mà không có ý kiến chấp thuận của Sở KH&CN thì không được tham gia tuyển chọn, xét chọn trong thời gian tương ứng như sau:

·         1 năm, tính từ thời điểm nộp hồ sơ đánh giá nghiệm thu thực tế nếu nộp chậm từ 06 tháng đến dưới 24 tháng;

·         2 năm, tính từ thời điểm nộp hồ sơ đánh giá nghiệm thu thực tế nếu nộp chậm từ 24 tháng trở lên.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Quyết định số 38/2008/QĐ-UBND ngày 29/7/2008 của UBND tỉnh Bình Phước về việc ban hành Quy định quản lý và thực hiện việc tuyển chọn, xét chọn, triển khai, nghiệm thu và ứng dụng đề tài khoa học xã hội và nhân văn cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Bình Phước.Trưởng Ban biên tập: Tiến sỹ Trần Quốc Hoàn - Phó Giám đốc Sở KH&CN

Ghi rõ nguồn Sở KH&CN Bình Phước khi phát hành lại thông tin từ Website này

Địa chỉ: 678 Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Ðồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại: 02713.879.112- Fax: 02713.879.113

Email: tsokhcn@binhphuoc.gov.vn