a) Trình tự thực hiện:
Bước 1: Chủ nhiệm đề tài nộp hồ sơ tại Sở KH&CN;
Bước 2: Sở KH&CH xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và trình UBND tỉnh ra quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài, dự án sản xuất thử nghiệm (SXTN);
Bước 3: Phiên họp trù bị của Hội đồng và tổ chuyên gia (nếu có): Trên cơ sở xem xét hồ sơ đánh giá và các tài liệu liên quan khác, Hội đồng và tổ chuyên gia (nếu có) trao đổi để thống nhất về:
+ Phương thức làm việc của Hội đồng và tổ chuyên gia;
+ Kiến nghị Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức để tổ chuyên gia hoặc một số thành viên Hội đồng xem xét, khảo sát tại hiện trường phục vụ cho việc đánh giá kết qủa đề tài, nếu thấy cần thiết.
+ Kiến nghị một số thông số kỹ thuật cần đo đạc kiểm định lại đối với đề tài có các kết quả đo kiểm được, nếu thấy cần thiết, đồng thời đề xuất để Sở Khoa học và Công nghệ mời cơ quan đo lường thử nghiệm có thẩm quyền thực hiện.
+ Bố trí lịch làm việc của tổ chuyên gia và Hội đồng.
Bước 4: Phiên họp chính thức: Các thành viên Hội đồng nhận xét và bỏ phiếu chấm điểm kết quả đề tài
Bước 5: Xử lý kết quả
+ Đối với đề tài được nghiệm thu xếp loại đạt:
·         Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được biên bản làm việc của Hội đồng, chủ nhiệm đề tài và cơ quan chủ trì có trách nhiệm bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ đánh giá theo kiến nghị của Hội đồng và gửi Sở Khoa học và Công nghệ.
·         Sở Khoa học và Công nghệ cùng với chủ nhiệm đề tài và cơ quan chủ trì có trách nhiệm kiểm kê, bàn giao tài sản, thực hiện việc thanh quyết toán đề tài theo quy định hiện hành sau khi có xác nhận của hội đồng nghiệm thu đánh giá cấp tỉnh.
+ Đối với những đề tài đã được Hội đồng đánh giá ở mức "Không đạt" do có tổng số điểm dưới 20 điểm như quy định tại mục 3.2 khoản 3 điều 42 của Quyết định số 37/2008/QĐ-UBND ngày 29/7/2008 của UBND tỉnh Bình Phước, nếu chưa được gia hạn thêm thời gian tại bước đánh giá cơ sở, Hội đồng đánh giá sẽ xem xét và gia hạn tối đa 6 tháng kể từ khi có kết luận của Hội đồng cho việc hoàn thiện các sản phẩm và tài liệu của đề tài để đánh giá lại.
Sau thời hạn nêu trên, việc đánh giá lại được thực hiện trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đánh giá lại cấp tỉnh hợp lệ và theo những tiêu chuẩn và trình tự đã nêu tại Điều 39, 40, 41 và 42 của Quyết định số 37/2008/QĐ-UBND ngày 29/7/2008 của UBND tỉnh Bình Phước.
+ Đối với các đề tài được các Hội đồng tổ chức đánh giá lại thì mức đánh giá xếp loại cao nhất là mức "Đạt" loại C, trừ trường hợp đặc biệt.
+ Đối với các đề tài được đánh giá "Không đạt" liệt kê dưới đây, Hội đồng đánh giá có trách nhiệm xem xét, xác định những nội dung công việc đã thực hiện đúng Hợp đồng làm căn cứ để Sở Khoa học và Công nghệ xem xét trình UBND tỉnh công nhận số kinh phí được quyết toán của đề tài:
·         Đề tài được đánh giá "Không đạt" do vi phạm một trong các điểm c, d, đ, c và e mục 3.2 khoản 3 điều 42 Quyết định số 37/2008/QĐ-UBND ngày 29/7/2008 của UBND tỉnh Bình Phước;
·         Đề tài không được chấp thuận gia hạn theo quy định tại khoản 1 điều 43 của Quyết định số 37/2008/QĐ-UBND ngày 29/7/2008 của UBND tỉnh Bình Phước;
·         Đề tài đã được đánh giá lại theo những quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều 43 của Quyết định số 37/2008/QĐ-UBND ngày 29/7/2008 của UBND tỉnh Bình Phước ở mức "Không đạt".
Bước 6: Chủ nhiệm đề tài và Sở KHCN: thực hiện chuyển giao, bàn giao kết quả đề tài cho các đơn vị thụ hưởng theo biên bản họp hội đồng nghiệm thu.
Bước 7: Sở KH&CN xem xét và trình UBND tỉnh ghi nhận kết quả nghiên cứu đề tài.
Bước 8: Chủ nhiệm đề tài và Sở KH&CN thanh lý hợp đồng
b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Sở KH&CN hoặc qua hệ thống bưu điện, bưu chính.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ bao gồm:
* Công văn đề nghị đánh giá cấp tỉnh của cơ quan chủ trì và chủ nhiệm đề tài;
* Hồ sơ đánh giá cấp cơ sở, bao gồm:
+ Hợp đồng nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ.
+ Tài liệu và sản phẩm của đề tài (số lượng và yêu cầu như đã nêu trong đề cương được duyệt)
+ Bản vẽ thiết kế (đối với sản phẩm là thiết bị), các số liệu điều tra, khảo sát, sổ nhật ký, sổ số liệu gốc của đề tài.
+ Bản tự đánh giá về tình hình thực hiện và những đóng góp của đề tài.
+ Các Biên bản kiểm tra định kỳ của Sở KH&CN.
+ Báo cáo về kết quả thử nghiệm hoặc ứng dụng các sản phẩm khoa học và công nghệ của đề tài (thiết bị, công nghệ, quy trình công nghệ), ý kiến nhận xét của người sử dụng hoặc các tài liệu về đo đạc, kiểm tra, đánh giá thử nghiệm các sản phẩm khoa học và công nghệ của đề tài đối với các cơ quan đo lường, thử nghiệm có thẩm quyền (Phòng thí nghiệm chuyên ngành, Trung tâm kỹ thuật, Trung tâm đo lường, Cơ quan giám định kỹ thuật).
+ Báo cáo đề nghị quyết toán tài chính của đề tài.
·         Quyết định thành lập Hội đồng và Biên bản đánh giá cấp cơ sở
·         Văn bản về sự thoả thuận sắp xếp thứ tự tên trong danh sách tác giả thực hiện đề tài.
- Số lượng hồ sơ:
- Trình nghiệm thu: 15 bộ.
- Hoàn tất thủ tục bàn giao và thanh lý hợp đồng: 05 bộ bản chính.
d) Thời hạn giải quyết: 60 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.
f)  Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh
+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Sở KH&CN
+ Cơ quan phối hợp (nếu có): VP. UBND tỉnh, Sở Tài chính, UBND cấp xã.
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính
h) Lệ phí: Không
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Công văn đề nghị đánh giá cấp tỉnh của cơ quan chủ trì và chủ nhiệm đề tài (mẫu 11);
- Bản tự đánh giá về tình hình thực hiện và những đóng góp của đề tài (mẫu 12);
- Văn bản về sự thoả thuận sắp xếp thứ tự tên trong danh sách tác giả thực hiện đề tài (mẫu 13).
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Quyết định số 37/2008/QĐ-UBND ngày 29/7/2008 của UBND tỉnh Bình Phước ban hành Quy định quản lý và thực hiện việc tuyển chọn, xét chọn, triển khai, nghiệm thu và ứng dụng nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Trưởng Ban biên tập: Tiến sỹ Trần Quốc Hoàn - Phó Giám đốc Sở KH&CN

Ghi rõ nguồn Sở KH&CN Bình Phước khi phát hành lại thông tin từ Website này

Địa chỉ: 678 Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Ðồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại: 02713.879.112- Fax: 02713.879.113

Email: tsokhcn@binhphuoc.gov.vn