Đề nghị cung cấp thông tin, số liệu phục vụ công tác thống kê về KH&CN

15:22,23-01-2017 | Đơn vị thông báo: Phòng Quản lý Chuyên ngành

Xem với cỡ chữ | Từ viết tắt

Thực hiện quy định của Bộ KH&CN tại Thông tư số 25/2015/TT-BKHCN ngày 26/11/2015 về Chế độ báo cáo thống kê cơ sở về KH&CN, Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN ngày 11/6/2014 về việc thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ KH&CN; ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 556/UBND-KTTH ngày 27/02/2015 về việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê cơ sở và tổng hợp về KH&CN, Sở KH&CN đề nghị Quý cơ quan, đơn vị cung cấp thông tin theo yêu cầu như sau:

 1. Đối tượng cung cấp thông tin và thực hiện chế độ báo cáo thống kê cơ sở về KH&CN: Các cơ quan, đơn vị của tỉnh có sử dụng ngân sách nhà nước cho hoạt động KH&CN (hoạt động nghiên cứu khoa học, nghiên cứu và triển khai thực nghiệm, phát triển công nghệ, ứng dụng công nghệ, dịch vụ KH&CN, phát huy sáng kiến và hoạt động sáng tạo khác nhằm phát triển KH&CN).

2. Các cơ quan, đơn vị thuộc đối tượng nêu trên đề nghị cung cấp thông tin, số liệu như sau:

2.1. Điền đầy đủ thông tin theo các biểu mẫu tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 25/2015/TT-BKHCN ngày 26/11/2015 của Bộ KH&CN quy định Chế độ báo cáo thống kê cơ sở về KH&CN. Số liệu trong các biểu mẫu nêu trên được tính từ ngày 01/01/2016 đến hết ngày 31/12/2016.

2.2. Trường hợp trong năm 2016, Quý cơ quan, đơn vị có chủ trì thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học (cấp tỉnh hoặc cấp cơ sở) và đã được nghiệm thu thì đề nghị thực hiện các quy định như sau:

- Cung cấp thông tin về các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ do Quý cơ quan, đơn vị chủ trì thực hiện trong năm 2016 (theo mẫu đính kèm).

- Đăng ký giao nộp kết quả thực hiện theo quy định tại Điều 10 (Khoản 2 và Khoản 4) và Điều 12 của Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN ngày 11/6/2014 của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định về việc thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ KH&CN.

- Tính từ ngày đề tài/dự án được nghiệm thu chính thức, yêu cầu đơn vị chủ trì có trách nhiệm báo cáo về ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN theo quy định tại Khoản 2 Điều 19 Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN ngày 11/6/2014 của Bộ trưởng Bộ KH&CN. Nội dung báo cáo thực hiện theo Mẫu số 12 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN ngày 11/6/2014 của Bộ trưởng Bộ KH&CN.

3. File mềm các biểu mẫu và hướng dẫn điền phiếu có thể tải về từ Cổng thông tin điện tử của Sở KH&CN tại địa chỉ: http://khcn.binhphuoc.gov.vn (truy cập mục Thông báo trên Trang chủ).

 Để đảm bảo thông tin trong các biểu mẫu thông tin, thống kê nêu trên được đầy đủ, chính xác, đề nghị Quý cơ quan, đơn vị điền và gửi trước các các file biểu mẫu vào địa chỉ email: thongtin.skhcn@binhphuoc.gov.vn để cán bộ chuyên môn của Sở KH&CN hỗ trợ kiểm tra, hoàn thiện.

Sau khi hoàn thiện các biểu mẫu nêu trên, đề nghị Thủ trưởng của Quý cơ quan, đơn vị ký, đóng dấu xác nhận và gửi về Sở KH&CN trước ngày 15/02/2017 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Cục Thông tin KH&CN Quốc gia (thuộc Bộ KH&CN).

Thông tin chi tiết xin liên hệ: Phòng Quản lý Chuyên ngành, Sở Khoa học và Công nghệ - Số 678, quốc lộ 14, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước; Điện thoại: 06513 870 685.
 


Thông báo liên quan

Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Sở KH&CN

Ghi rõ nguồn Sở KH&CN Bình Phước khi phát hành lại thông tin từ Website này

Địa chỉ: 678 Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Ðồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại: 02713.879.112- Fax: 02713.879.113

Email: tsokhcn@binhphuoc.gov.vn