Đề nghị các cơ sở báo cáo và cung cấp thông tin về hoạt động sáng kiến năm 2016

16:23,09-12-2016 | Đơn vị thông báo: Phòng Quản lý Chuyên ngành

Xem với cỡ chữ | Từ viết tắt

Căn cứ Khoản 5 Điều 27 của Quy định về quản lý hoạt động sáng kiến được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND ngày 12/5/2015 (sau đây gọi tắt là Quyết định số 08), Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị các cơ quan, tổ chức của nhà nước có hoạt động sáng kiến trong năm 2016 báo cáo và cung cấp thông tin về hoạt động sáng kiến tại cơ sở, cụ thể như sau:

1. Đề nghị thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể, chủ tịch UBND các huyện, thị xã và lãnh đạo các tổ chức có liên quan chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc có hoạt động sáng kiến trong năm 2016 báo cáo và cung cấp thông tin cho Sở Khoa học và Công nghệ (theo mẫu quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Quyết định số 08, có thể tải về tại đây  .doc). Trong đó, các đối tượng phải thực hiện báo cáo gồm:
 
a) Cơ quan, đơn vị là chủ đầu tư tạo ra sáng kiến;

b) Cơ quan, đơn vị được tác giả sáng kiến chuyển giao sáng kiến theo thỏa thuận giữa hai bên (nếu chủ đầu tư tạo ra sáng kiến từ chối công nhận sáng kiến và không có thỏa thuận khác với tác giả sáng kiến);

c) Cơ quan, đơn vị được tác giả sáng kiến chuyển giao sáng kiến theo thỏa thuận giữa hai bên (nếu tác giả sáng kiến đồng thời là chủ đầu tư tạo ra sáng kiến).

Lưu ý: Để tránh trùng lặp số liệu và thông tin báo cáo, cơ quan quản lý cấp trên không sử dụng số liệu và thông tin đã có trong báo cáo của các cơ quan, đơn vị trực thuộc.

Ví dụ:

- Trường hợp UBND các xã, phường, thị trấn, các phòng chuyên môn trực thuộc UBND cấp huyện có hoạt động sáng kiến trong năm 2016 và đã có báo cáo gửi UBND huyện và Sở Khoa học và Công nghệ thì trong báo cáo của UBND cấp huyện không tổng hợp lại số liệu và thông tin của các cơ quan, đơn vị đó.

- Trường hợp các đơn vị trực thuộc của các Sở, ban, ngành có hoạt động sáng kiến trong năm 2016 và đã có báo cáo gửi Sở Khoa học và Công nghệ thì trong báo cáo của các Sở, ban, ngành không tổng hợp lại số liệu và thông tin của các đơn vị đó.

- Đối với các trường phổ thông thuộc thẩm quyền quản lý trực tiếp của Sở Giáo dục và Đào tạo có hoạt động sáng kiến năm 2016 thì mỗi đơn vị phải có báo cáo riêng gửi Sở Khoa học và Công nghệ; trong báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo không tổng hợp lại số liệu và thông tin của các đơn vị đó mà chỉ cung cấp số liệu và thông tin về hoạt động sáng kiến của khối Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo (gồm Văn phòng Sở và các phòng chuyên môn).

- Đối với các trường học thuộc thẩm quyền quản lý trực tiếp của Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã có hoạt động sáng kiến năm 2016 thì mỗi đơn vị phải có báo cáo riêng gửi Sở Khoa học và Công nghệ; trong báo cáo của Phòng Giáo dục và Đào tạo không tổng hợp lại số liệu và thông tin của các đơn vị đó mà chỉ cung cấp số liệu và thông tin về hoạt động sáng kiến của Phòng.

2. Số liệu và thông tin nêu trong báo cáo được tính từ ngày 01/01/2016 đến hết ngày 31/12/2016.

3. Ngoài nội dung nêu trên, trong báo cáo đề nghị các cơ quan, đơn vị nêu rõ những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các quy định có liên quan đến hoạt động sáng kiến và đưa ra những đề xuất, kiến nghị để Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh kịp thời giải quyết.

4. Báo cáo phải được thủ trưởng cơ quan, đơn vị ký tên, đóng dấu xác nhận và chịu trách nhiệm về số liệu và thông tin nêu trong báo cáo.

5. Thời hạn gửi báo cáo về Sở Khoa học và Công nghệ: trước ngày 06/01/2017.

6. Địa chỉ nhận báo cáo: Sở Khoa học và Công nghệ - Số 678, quốc lộ 14, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Điện thoại liên hệ: 06513.870.685 (Phòng Quản lý Chuyên ngành).

Trên đây là một số yêu cầu về việc thực hiện báo cáo và cung cấp thông tin về hoạt động sáng kiến tại cơ sở theo quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ và UBND tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị Quý cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện.

Trân trọng./.
 

Thông báo liên quan

Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Sở KH&CN

Ghi rõ nguồn Sở KH&CN Bình Phước khi phát hành lại thông tin từ Website này

Địa chỉ: 678 Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Ðồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại: 02713.879.112- Fax: 02713.879.113

Email: tsokhcn@binhphuoc.gov.vn