Thông báo đề xuất nhiệm vụ KH&CN năm 2017

08:28,13-01-2016 | Đơn vị thông báo: Phòng Quản lý Khoa học

Xem với cỡ chữ | Từ viết tắt

Nhằm lập kế hoạch, xây dựng nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2017, Sở KH&CN tỉnh Bình Phước đề nghị các sở, ban ngành, UBND các huyện/thị, các viện, trường, trung tâm nghiên cứu,… đề xuất các vấn đề phục vụ mục tiêu phát triển ngành và phát triển kinh tế xã hội của địa phương theo các vấn đề sau:
 
1. Đối với các Viện, Trường, Trung tâm nghiên cứu, tổ chức KH&CN

* Về lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn: Tập trung nghiên cứu những vấn đề về lịch sử, dân tộc, tôn giáo, văn hoá nghệ thuật, phát triển các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc trong tỉnh, góp phần xây dựng nền văn hoá tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc; đề xuất các luận cứ khoa học, chính sách gắn liền với phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững. Bên cạnh đó cần tập trung vào các giải pháp để phát triển kinh tế - xã hội vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; những giải pháp đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá phù hợp với điều kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội của tỉnh.

* Về ứng dụng khoa học và công nghệ

Trong nông nghiệp và phát triển nông thôn: Đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ để tuyển chọn và nhân rộng các giống cây, con có năng suất và chất lượng cao; chú trọng cây cao su, cây điều, cây tiêu, cây ca cao, và một số cây trồng thử nghiệm khác; nghiên cứu sản xuất các loại nông sản sạch; cơ giới hoá trong nền nông nghiệp; Ứng dụng và chuyển giao khoa học và công nghệ vào sản xuất, chú trọng vào các loại cây trồng, vật nuôi có thế mạnh của tỉnh nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nông sản hàng hóa địa phương trên thị trường. Đánh giá hiệu quả mô hình kinh tế trang trại cây trồng, vật nuôi có thế mạnh của tỉnh; đánh giá hiệu quả mô hình nông thôn mới trên địa bàn Tỉnh. Quảng bá, nâng cao thương hiệu giá trị nông sản chủ lực của Tỉnh.

 - Phát triển công nghiệp và đổi mới công nghệ: Tập trung cho phát triển các ngành sản xuất và dịch vụ chủ yếu của tỉnh như chế biến nông - lâm sản, sản xuất hàng hóa trên địa bàn tỉnh. Song song với phát triển các ngành sản xuất và dịch vụ cần tập trung phát triển công nghệ mới, chú ý công nghệ vừa và nhỏ phục vụ chế biến nông sản tại địa phương; nghiên cứu giải pháp phát triển và đổi mới công nghệ để chế biến hàng hóa; Nghiên cứu và khai thác hợp lý tài nguyên, phát triển công nghiệp sản xuất không gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

- Lĩnh vực y tế, bảo vệ sức khoẻ: Nghiên cứu ứng dụng các thành tựu khoa học trong việc chăm sóc sức khoẻ nhân dân; kết hợp y học hiện đại với y học cổ truyền; nghiên cứu các phương pháp, ứng dụng các thiết bị mới trong chẩn đoán và điều trị; ứng dụng các thành tựu khoa học trong việc phòng ngừa các dịch bệnh; các giải pháp nhằm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

Công nghệ cao: Phát triển ứng dụng công nghệ cao, công nghệ vật liệu mới vào lĩnh vực công nghiệp để nhanh chóng hiện đại hoá công nghệ và tạo ra các ngành công nghiệp mũi nhọn trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

- Phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học: Nghiên cứu, ứng dụng rộng rãi các thành tựu khoa học công nghệ thuộc lĩnh vực khoa học công nghệ sinh học phục vụ thiết thực sản xuất nông sản, chăn nuôi và chế biến trong ngành nông lâm nghiệp vừa nâng cao hiệu quả sự phát triển kinh tế của tỉnh và vừa bảo vệ sức khoẻ, môi trường sống.

- Về Phát triển giáo dục và đào tạo: Đề xuất vấn đề thúc đẩy sự gắn kết giữa giáo dục và đào tạo - khoa học và công nghệ - sản xuất. Nghiên cứu phát triển giáo dục và đào tạo, góp phần nâng cao dân trí tạo lập đội ngũ nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh...

- Công nghệ thông tin: Phát triển công nghệ thông tin để ứng dụng vào các lĩnh vực kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác quản lý. Đề xuất nghiên cứu ứng dụng triển khai tin học hoá quản lý Nhà nước; kết nối mạng thông tin phục vụ công tác lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành kinh tế xã hội của chính quyền các cấp.

* Về Tài nguyên và môi trường: Sử dụng các giải pháp khoa học công nghệ để khai thác hợp lý, có hiệu quả tài nguyên thiên nhiên; nghiên cứu, đề xuất các biện pháp phòng chống suy thoái và bảo vệ môi trường; Nghiên cứu xây dựng mạng lưới quan trắc môi trường toàn tỉnh; ứng dụng khoa học và công nghệ xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất sạch, nhằm sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững phù hợp với quy hoạch tổng thể của Tỉnh. Đánh giá chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững. Quy hoạch và quản lý công tác nhân nuôi động vật hoang dã.

 * Về quốc phòng - an ninh: Nghiên cứu các vấn đề nhằm phục vụ cho bảo vệ an ninh trật tự, an ninh quốc phòng tại địa phương.

Các đề xuất của các Viện, Trường, Trung tâm nghiên cứu, tổ chức KH&CN phải ghi rõ kết quả nghiên cứu sẽ phục vụ các mục tiêu, hoạt động công tác cụ thể nào, cơ quan, đơn vị nào của tỉnh sẽ chịu trách nhiệm triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu sau khi nghiệm thu.

2. Đối với các Sở, ban, ngành, huyện, thị xã của tỉnh

- Là vấn đề cấp thiết đối với phát triển KH&CN, phát triển KT-XH, khi áp dụng có đóng góp vào việc thực hiện các mục tiêu tăng trưởng của ngành, đơn vị, địa phương mình nói chung và mục tiêu phát triển KH&CN nói riêng;

- Là các vấn đề cần nghiên cứu và nằm trong khả năng giải quyết của ngành, đơn vị mình quản lý;

- Có địa chỉ áp dụng được khẳng định thông qua cam kết của doanh nghiệp hoặc cam kết của tổ chức khác;

- Các vấn đề cần được nghiên cứu và ứng dụng, nâng cao chỉ số tăng trưởng cho xã hội.

- Các vấn đề về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững của địa phương.

- Các nhiệm vụ cần được nghiên cứu và ứng dụng, phục vụ cho văn hóa xã hội, y tế, giáo dục và an ninh quốc phòng cho địa phương.

Các cơ quan, ban ngành có thể đăng ký trực tiếp chủ trì thực hiện đề tài, hoặc đặt hàng nghiên cứu cho các nhà khoa học.

Đối với các sở, ban, ngành, UBND huyện/thị đề nghị thông báo rộng rãi, hướng dẫn cho các đơn vị trực thuộc đề xuất nhu cầu, nhiệm vụ và chủ trì tổng hợp thành Danh mục tổng hợp các vấn đề KH&CN cần thực hiện theo Phụ lục 1 (đính kèm). Trong đó cần đặc biệt lưu ý ghi rõ kết quả nghiên cứu sẽ phục vụ các mục tiêu, hoạt động công tác cụ thể nào, cơ quan, đơn vị, sẽ chịu trách nhiệm triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu sau khi nghiệm thu (có giấy xác nhận theo mẫu đính kèm).

Thời gian đề xuất: Đến hết ngày 31/3/2016.

Địa chỉ nhận: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Phước, số 678, Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, ĐT: 0651.3879.112, fax: 0651.3879.113 và email: trancop.khcn.bp@gmail.com
 
Mong nhận được sự phối hợp.

 Trân trọng./.

Thông báo liên quan

Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Sở KH&CN

Ghi rõ nguồn Sở KH&CN Bình Phước khi phát hành lại thông tin từ Website này

Địa chỉ: 678 Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Ðồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại: 02713.879.112- Fax: 02713.879.113

Email: tsokhcn@binhphuoc.gov.vn