Thông báo về việc thực hiện Thông tư số 16/2016/TT-BKHCN ngày 30/06/2016 của Bộ trưởng Bộ KH&CN

00:00,26-11-2018 | Đơn vị thông báo: Phòng Quản lý chuyên ngành (Thanh Liêm)

Xem với cỡ chữ | Từ viết tắt

Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ vừa ra Thông báo số 13005/TB-SHTT ngày 20/11/2018 của về việc thực hiện Thông tư số 16/2016/TT-BKHCN ngày 30/06/2016 của Bộ trưởng Bộ KH&CN. Theo đó, Cục Sở hữu trí tuệ thống nhất áp dụng một số quy định của Thông tư số 16/2016/TT-BKHCN như sau:

1. Đối với các loại đơn sở hữu công nghiệp nộp trước ngày 15/01/2018, các công việc chưa hoàn tất sẽ tiếp tục xử lý theo quy định của Thông tư số 16/2016/TT-BKHCN, trừ các trường hợp sau đây:

a) Việc thực hiện nội dung thông báo, quyết định của Cục Sở hữu trí tuệ: Đối với thông báo, quyết định của Cục Sở hữu trí tuệ đã ban hành trước ngày 15/01/2018, các nội dung nêu trong thông báo, quyết định đó sẽ tiếp tục được xử lý theo quy định pháp luật có hiệu lực tại thời điểm ban hành thông báo, quyết định;

b) Việc thụ lý đơn khiếu nại: Đối với đơn khiếu nại nộp trước ngày 15/01/2018 và đơn khiếu nại các Thông báo tạm thời từ chối bảo hộ nhãn hiệu đăng ký quốc tế của Cục Sở hữu trí tuệ ban hành trước ngày 15/01/201 8, việc thụ lý hoặc từ chối thụ lý được thực hiện theo quy định pháp luật có hiệu lực trước ngày 15/01/2018; c) Việc thẩm định hồ sơ đơn: Các yêu cầu về hồ sơ đơn đăng ký sở hữu công nghiệp quy định tại các điểm 6.4, 7.1.a.(ii), 7.2.b.(iii), 17.1 .b.(ii), 17.4, 18.3.c.(ii), 20.1.c.(vi), 20.3.a, 22.2.c, 27.4, 27.5 và 47.1.h không áp dụng đối với các hồ sơ đơn nộp trước ngày 15/01/2018.

2. Đối với các đơn đăng ký sở hữu công nghiệp nộp trưỡc ngày 15/01/2018, nếu các khoản phí, lệ phí đã nộp theo quy định pháp luật có Ihdệu lực tại thời điểm nộp đơn thì không áp dụng các quy định về các khoản phi, lệ phí của Thông tư số 16/2016/TT-BKHCN.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Cục Sở hữu trí tuệ để tổng họp báo cáo Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét, giải quyết./.

Thông báo liên quan

Trưởng Ban biên tập: Tiến sỹ Đặng Hà Giang - Giám đốc Sở KH&CN

Ghi rõ nguồn Sở KH&CN Bình Phước khi phát hành lại thông tin từ Website này

Địa chỉ: 678 Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Ðồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại: 02713.879.112- Fax: 02713.879.113

Email: tskhcn@binhphuoc.gov.vn