Thông báo về việc thống nhất cách hiểu và áp dụng một số quy định về thời điểm nộp giấy ủy quyền

00:00,26-11-2018 | Đơn vị thông báo: Phòng Quản lý chuyên ngành (Thanh Liêm)

Xem với cỡ chữ | Từ viết tắt

Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ vừa ra Thông báo số 13006/TB-SHTT ngày 20 tháng 11 năm 2018 về việc thống nhất cách hiểu và áp dụng một số quy định về thời điểm nộp giấy ủy quyền.

Theo đó, Cục Sở hữu trí tuệ thống nhất áp dụng một số quy định về thời điểm nộp giấy ủy quyền tại khoản 4 Điều 1 của Thông tư số 16/2016/TT-BKHCN ngày 30/6/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007 hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chỉ tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 13/2010/TT-BKHCN ngày 30/7/2010, Thông tư số 18/2011/TT- BKHCN ngày 22/7/2011 và Thông tư số 05/2013/TT-BKHCN ngày 20/02/2012 (sau đây gọi là Thông tư số 16/2016/TT-BKHCN) như sau:

1. Đơn đăng ký sở hữu công nghiệp, đơn khiếu nại được nộp thông qua đại diện họp pháp tại Việt Nam không bắt buộc phải có giấy ủy quyền tại thời điểm nộp đơn. Giấy ủy quyền có thể được bổ sung sau ngày nộp đơn nhưng không quá 01 tháng kể từ ngày nộp đơn đăng ký sở hữu công nghiệp và không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nộp đon khiếu nại. Riêng đối với đơn quốc tế về sáng chế có chỉ định/chọn Việt Nam, thời hạn nộp giấy ủy quyền lả 34 tháng kể từ ngày ưu tiên của đơn, nếu đơn có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên.

2. Thời điểm bắt đầu có hiệu lực của công việc ủy quyền (nộp đơn đăng ký sở hữu công nghiệp/đơn khiếu nại) được xác định theo thời điểm lập/ký giấy ủy quyền (không muộn hơn ngày nộp đơn đăng ký sở hữu công nghiệp/đơn khiếu nại), trừ trường hợp có thỏa thuận khác được ghi trong giấy ủy quyền về thời điểm hiệu lực hoặc công việc đang được thực hiện giữa người ủy quyền và người được ủy quyền.

3. Các quy định tại điếm 1 và điếm 2 trên đây cũng được áp dụng đối với các thủ tục khác liên quan đến đơn đăng ký sở hữu công nghiệp (kể cả đcm đăng ký quốc tế nhãn hiệu có chỉ định Việt Nam) và văn bằng bảo hộ.

4. Nếu giấy ủy quyền họp lệ không được bổ sung trong thời hạn nêu tại điểm I hoặc không đáp ứng điều kiện nêu tại điểm 2 trên đây, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra Thông báo dự định từ chối chấp nhận đơn/Thông báo từ chối thụ lý giải quyết khiếu nại trong đó nêu rõ thiếu sót về việc không có giấy ủy quyền hoặc giấy ủy quyền không họp lệ theo quy định tại điểm đ khoản 12 Điều 1 Thông tư số 16/2016/TT-BKHCN. Người nộp đơri có thời hạn 02 tháng kể từ ngày ra thông báo và có thể gia hạn một lần bằng đúng thời hạn đã ấn định trong thông báo này để bổ sung hoặc sửa chữa các thiếu sót nêu trên.

Thời hạn bổ sung giấy ủy quyền hợp lệ không được tính vào các thời hạn xừ lý đơn được quy định cho các thủ tục tương ứng. Nếu có vướng mắc trong quá trình thực hiện, đề nghị phản ánh kịp thời cho Cục Sở hữu trí tuệ để xem xét, giải quyết./.


Thông báo liên quan

Trưởng Ban biên tập: Tiến sỹ Đặng Hà Giang - Giám đốc Sở KH&CN

Ghi rõ nguồn Sở KH&CN Bình Phước khi phát hành lại thông tin từ Website này

Địa chỉ: 678 Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Ðồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại: 02713.879.112- Fax: 02713.879.113

Email: tskhcn@binhphuoc.gov.vn