Thông báo tuyển chọn các tổ chức và cá nhân chủ trì đề tài nghiên cứu, ứng dụng KH&CN cấp tỉnh năm 2017

00:00,12-10-2016 | Đơn vị thông báo: Ban Biên tập

Xem với cỡ chữ | Từ viết tắt

Thực hiện Quyết định số 1948/QĐ-UBND ngày 15/7/2016 của UBND tỉnh Bình Phước về việc phê duyệt danh mục đề tài, dự án nghiên cứu ứng dụng KH&CN năm 2017, Sở KH&CN tỉnh Bình Phước trân trọng kính mời các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện và năng lực đăng ký tham gia tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện các đề tài nghiên cứu ứng dụng KH&CN cấp tỉnh sau:

Đề tài 1: Nâng cao hiệu quả tuyên truyền bằng tiếng dân tộc trên Truyền hình và Truyền thanh cơ sở

Mục tiêu:

- Cung cấp cái nhìn đầy đủ hơn về công tác truyên truyền tiếng dân tộc S’tiêng hiện nay ở Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Phước; những bài học kinh nghiệm được rút ra từ thực tế ở đơn vị này.  

- Phân tích các yếu tố dẫn đến hiệu quả cũng như những hạn chế của việc tuyên truyền như hiện nay. Từ đó, đề xuất kiến nghị các giải pháp, góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền bằng tiếng dân tộc S’tiêng trong thời gian tới và đề xuất những chính sách phù hợp nhằm lãnh đạo, quản lý hiệu quả hơn công tác này.

Nội dung chính:

- Giới thiệu tổng quan về dân tộc S’tiêng ở Bình Phước và các vùng phụ cận.

- Điều tra về thổ ngữ của các nhóm người S’tiêng.

- Đánh giá thực trạng nghe, hiểu các chương trình tuyên truyền bằng tiếng S’tiêng hiện nay.

- Đánh giá chính xác nhu cầu xem, nghe chương trình bằng tiếng S’tiêng của cộng đồng dân tộc S’tiêng.

- Đánh giá hiệu quả và vai trò của việc tuyên truyền bằng tiếng S’tiêng trên truyền hình và truyền thanh cơ sở;

- Phân tích các yếu tố về thổ âm, thổ ngữ trong việc tiếp nhận thông tin của từng nhóm người S’tiêng; tính duy nhất của thể loại truyền hình - phát thanh để tuyên truyền với tộc người này.

- Đánh giá những thuận lợi và khó khăn của việc tuyên truyền bằng tiếng S’tiêng

- Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả tuyên truyền bằng tiếng dân tộc S’tiêng trên truyền hình và truyền thanh cơ sở.

Sản phẩm dự kiến:

Sản phẩm của Đề tài gồm 1 bộ tài liệu, các đĩa DVD, VCD, các phim, phóng sự  về thực trạng tiếp nhận thông tin và nhu cầu thông tin của đồng bào dân tộc S’tiêng; về phương pháp tuyên truyền hiệu quả trên hệ thống Đài truyền hình và truyền thanh cơ sở.

Thời gian dự kiến:  2017 - 2019.

Đề tài 2: Giải pháp phát triển hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới tỉnh Bình Phước

Mục tiêu:

- Đánh giá thực trạng hoạt động của các hợp tác xã nông nghiệp, từ đó tìm ra những tiềm năng, ưu thế và những hạn chế trong quá trình hoạt động của các hợp tác xã nông nghiệp.

- Phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới hoạt động của hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới trên địa bàn tỉnh.

- Đưa ra các biện pháp, định hướng nhằm phát triển hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn phù hợp với đặc điểm, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Phước

- Xây dựng mô hình hợp tác xã điểm, làm ăn có hiệu quả trong nông nghiệp

Nội dung chính:

- Tổng quan các vấn đề lý luận về kinh tế hợp tác, hợp tác xã, hợp tác xã nông nghiệp, hợp tác xã nông nghiệp kiểu cũ, hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới

- Điều tra thu thập và cập nhật thông tin chính xác về tình hình hoạt động của các hợp tác xã tại tỉnh Bình Phước.

- Đánh giá thực trạng sản xuất kinh doanh của các hợp tác xã tại tỉnh Bình Phước:

- Đánh giá hiệu quả kinh tế của các hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới

- Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động của các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Phân tích những thuận lợi và khó khăn của các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.

- Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả của các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Phước và xây dựng đề xuất mô hình hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới phù hợp với điều kiện của tỉnh Bình Phước.

Sản phẩm dự kiến:

- Mô hình các nhân tố tác động đến năng suất, hiệu quả kinh tế hoạt động của các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.

- Báo cáo đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế mô hình hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới của tỉnh Bình Phước để phục vụ phát triển kinh tế-xã hội tỉnh.

-  Các bài báo liên quan đến giải pháp phát triển hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới tỉnh Bình Phước đăng trên các tạp chí chuyên ngành.

Thời gian:  2017 - 2019.

Đề tài 3: Nghiên cứu sản xuất chế phẩm sinh học phòng trừ bệnh thán thư hại hoa và quả cây điều trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Mục tiêu:

- Phân lập và tuyển chọn được các chủng giống vi sinh vật có hiệu lực cao đối kháng với nấm gây bệnh thán thư cây điều ở tỉnh Bình Phước.

- Xây dựng quy trình sản xuất và ứng dụng chế phẩm sinh học phòng trừ hiệu quả bệnh thán thư cây điều, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị kinh tế hạt điều và phát triển nền nông nghiệp bền vững.

Nội dung chính:

- Phân lập và nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của nấm gây bệnh thán thư (colletotrichum gloeosporioides ) cây điều.

- Phân lập và tuyển chọn các chủng vi sinh có hiệu lực cao đối kháng với nấm gây bệnh thán thư cây điều.

- Đánh giá và chọn lọc chất mang tốt nhất cho sản xuất chế  phẩm vi sinh phòng trừ bệnh thán thư cây điều.

- Đánh  giá  hiệu quả của chế phẩm trong phòng trừ bệnh thán thư.

 - Xây dựng mô hình phòng trừ bệnh thán thư cây điều bằng chế phẩm sinh học.  

 -  Xây dựng  quy  trình sản xuất  chế  phẩm sinh học phòng trừ bệnh thán thư cây điều 

Sản phẩmdự kiến:

- Các chủng vi sinh có khả năng đối kháng với nấm colletotrichum gloeosporioides dùng để sản xuất chế phẩm sinh học phòng trừ bệnh thán thư cây điều.

- Mô hình phòng trừ bệnh thán thư cây điều bằng chế phẩm sinh học.

- Quy trình sản xuất chế phẩm sinh học phòng trừ bệnh thán thư cây điều.

 - Báo cáo khoa học tổng kết đề tài

Thời gian:  2017 - 2019.

Đề tài 4: Nghiên cứu xử lý nước thải chăn nuôi heo sau biogas bằng phương pháp lọc màng sinh học (MBR) sử dụng năng lượng tuần hoàn

Mục tiêu:

- Nghiên cứu xử lý nước thải chăn nuôi heo sau biogas bằng phương pháp lọc màng sinh học (MBR). Kết hợp chuyển đổi biogas thành năng lượng điện bằng máy đồng phát ddieenj nhiệt TEG dùng để vận hành hệ thống xử lý nước thải MBR, nâng cao hiệu quả sử dụng điện năng. Khả năng xử lý nước thải được đánh giá bằng việc đo đạc hàm lượng chất hữu cơ, nitơ và photpho.

Nội dung chính:

- Nghiên cứu, đánh giá khả năng chuyển đổi biogas thành năng lượng dùng vận hành hệ thống lọc màng sinh học MBR bằng máy đồng phát điện nhiệt TEG kết hợp nhằm giảm thiểu chi phí vận hành.

- Nghiên cứu khả năng xử lý và ảnh hưởng các điều kiện vận hành xử lý nước thải chăn nuôi heo sau biogas bằng phương pháp lọc màng sinh học MBR như thời gian lưu nước, lưu bùn, hàm lượng bùn, tải trọng tối ưu, áp suất màng.

- Đánh giá khả năng tái sử dụng nước sau xử lý cho tưới tiêu trong nông nghiệp (trong trường hợp nước sau xử lý còn chứa hàm lượng nitơ và photpho cao) hoặc tái sử dụng.

- Tính toán chi phí xử lý của hệ thống MBR kết hợp TEG (trên 1 m3 nước thải)

- Đề xuất quy trình xử lý nước thải chăn nuôi heo sau biogas bằng phương pháp lọc màng sinh học sử dụng năng lượng tuần hoàn TEG (công nghệ không phát thải)

Sản phẩm dự kiến:

- Mô hình xử lý nước thải chăn nuôi heo sau biogas bằng phương pháp lọc màng sinh học MBR kết hợp TEG

- Các thông số vận hành tối ưu thích hợp để xử lý nước thải chăn nuôi heo sau biogas bằng phương pháp lọc màng sinh học MBR như thời gian lưu nước, lưu bùn, hàm lượng bùn, tải trọng tối ưu, áp suất màng…

- Quyển báo cáo kết quả hoàn thành đề tài và đĩa CD hình ảnh thực nghiệm trong quá trình thực hiện đề tài nghiên cứu.

Thời gian:  2017 - 2019.

Đề tài 5: Xây dựng mô hình xử lý nước thải nhà máy sản xuất tinh bột khoai mỳ bằng công nghệ sinh thái trên cơ sở ứng dụng thực vật thủy sinh

Mục tiêu:

- Xử lý nước thải nhà máy sản xuất tinh bột khoai mỳ nói riêng và các ngành sản xuất khác như chăn nuôi, chế biến điếu, cao su… bằng công nghệ sinh thái thân thiện với môi trường. Góp phần thúc đẩy sự phát triển các công nghệ sản xuất sạch hơn trong ngành sản xuất.

Nội dung chính

- Nghiên cứu đánh giá hiện nhà máy sản xuất tinh bột khoai mỳ và đánh giá sự phân bố, sự phong phú các loài thực vật thủy sinh trên địa bàn tỉnh.

- Nghiên cứu khả năng xử lý nước thải nhà máy sản xuất tinh bột khoai mỳ của các loài thực vật thủy sinh.

- Xây dựng mô hình xử lý nước thải nhà máy sản xuất tinh bột khoai mỳ ở quy mô pilot.

Sản phẩm dự kiến:

- Mô hình xử lý nước thải nhà máy sản xuất tinh bột khoai mỳ ứng dụng công nghệ sinh thái sử dụng các loài thực vật thủy sinh.

- Báo cáo: Báo cáo hiện trạng nhà máy sản xuất tinh bột khoai mỳ; Báo cáo phân bố và thu thập các loài thực vật thủy sinh ứng dụng trong xử lý nước thải; Báo cáo kết quả nghiên cứu đánh giá khả năng xử lý nước thải nhà máy sản xuất tinh bột khoai mỳ của cá loài thực vật thủy sinh.

- Hồ sơ thiết kế mô hình xử lý nước thải nhà máy sản xuất tinh bột khoai mỳ.

Thời gian:  2017 - 2019.

Đề tài 6: Đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến biến động diện tích và cơ cấu sử dụng đất, tiềm năng phát triển kinh tế xã hội, tiềm năng khai thác các loại tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Mục tiêu:

- Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến sử dụng đất, phát triển kinh tế - xã hội và khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

          Nội dung chính:

          - Khảo sát bổ sung, thu thập tài liệu, số liệu, thông tin, đánh giá những thay đổi và dao động về điều kiện tự nhiên, khí hậu, thủy văn trên địa bàn tỉnh Bình Phước

          - Phân tích, đánh giá về hiện trạng và định hướng phát triển kinh tế xã hội, các ngành khai thác các loại tài nguyên khoáng sản và sử dụng đất.

          - Cập nhật các kịch bản dự báo biến đổi khí hậu, nước biển dâng trên địa bàn tỉnh Bình Phước đến năm 2100.

          - Dự báo mức độ tác động của biến đổi khí hậu đến biến động diện tích và cơ cấu sử dụng đất, đến tiềm năng phát triển kinh tế xã hội, tiềm năng khai thác các loại tài nguyên khoáng sản.

          - Xây dựng bản đồ về các kịch bản và mức độ tác động của biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Bình Phước, tỷ lệ 1: 50.000

          - Đề xuất các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu

          Sản phẩm dự kiến:

          - Báo cáo tổng hợp đề tài

          - Bản đồ về các kịch bản và mức độ tác động của BĐKH trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

        Thời gian:  2017 - 2019.

Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn gồm: (Tải tại Website của Sở KH&CN Bình Phước theo địa chỉ www.dostbinhphuoc.gov.vn)

1. Đơn đăng ký chủ trì thực hiện đề tài.

2. Thuyết minh đề tài.

3. Tóm tắt hoạt động của tổ chức đăng ký chủ trì đề tài.

4. Lý lịch khoa học của cá nhân chủ trì, các cá nhân tham gia thực hiện đề tài.

5. Văn bản xác nhận về sự đồng ý tham gia của các tổ chức phối hợp thực hiện đề tài.

6. Các văn bản pháp lý chứng minh khả năng huy động vốn từ nguồn khác (trong trường hợp tổ chức và cá nhân có kê khai huy động được kinh phí từ nguồn vốn khác).

7. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ.

8. Giấy xác nhận nhận chuyển giao và ứng dụng kết quả đề tài của cơ quan nhận chuyển giao, ứng dụng.

 Mỗi văn bản trong bộ hồ sơ phải có dấu của tổ chức và chữ ký của cá nhân tương ứng như đã quy định trên từng biểu mẫu (có thể tải các biểu mẫu hồ sơ tại đây).

Yêu cầu về hồ sơ: 15 bộ, bản chính. Hồ sơ phải được niêm phong và ghi rõ bên ngoài: (1) Tên đề tài; (2) Tên, địa chỉ tổ chức chủ trì; (3) Họ và tên cá nhân đăng ký chủ trì đề tài và danh sách những người tham gia thực hiện chính; (4) Liệt kê các tài liệu, văn bản có trong hồ sơ. Thiếu một trong các biểu mẫu trên thì hồ sơ coi như không hợp lệ.

Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 31/12/2016.

Địa chỉ nhận hồ sơ: Phòng Quản lý Khoa học - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Phước. Địa chỉ: Số 678, Quốc Lộ 14, phường Tân Phú, Thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. (Hồ sơ đã nộp không hoàn lại)

Thông tin chi tiết xin liên hệ Phòng Quản lý Khoa học - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Phước, điện thoại: 0651.3870053; Fax: 0651.3879113, hoặc website của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Phước: www.khcn.binhphuoc.gov.vn.

Trân trọng./.


Thông báo liên quan

Trưởng Ban biên tập: Tiến sỹ Đặng Hà Giang - Giám đốc Sở KH&CN

Ghi rõ nguồn Sở KH&CN Bình Phước khi phát hành lại thông tin từ Website này

Địa chỉ: 678 Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Ðồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại: 02713.879.112- Fax: 02713.879.113

Email: tskhcn@binhphuoc.gov.vn