Thông báo tuyển chọn đơn vị thực hiện nhiệm vụ KH&CN

12:47,09-08-2017 | Đơn vị thông báo: Lê Hữu Hoà (nguồn Phòng Quản lý Khoa học)

Xem với cỡ chữ | Từ viết tắt

Thực hiện Quyết định số 1801/QĐ-UBND ngày 27/7/2017 của UBND tỉnh Bình Phước về việc phê duyệt Đề cương nhiệm vụ Khảo sát, đánh giá hiệu quả ứng dụng kết quả nghiên cứu của các đề tài khoa học cấp tỉnh giai đoạn 2010 - 2015, Sở KH&CN tỉnh Bình Phước thông báo tuyển chọn đơn vị thực hiện nhiệm vụ KH&CN cụ thể như sau:
 
1. Tên nhiệm vụ: Khảo sát, đánh giá hiệu quả ứng dụng kết quả nghiên cứu của các đề tài khoa học cấp tỉnh giai đoạn 2010 - 2015

2. Mục tiêu:

- Khảo sát, đánh giá hiệu quả ứng dụng của các đề tài khoa học cấp tỉnh đã nghiệm thu và chuyển giao ứng dụng trong giai đoạn 2010 - 2015.

- Đề xuất các giải pháp tích cực đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả ứng dụng, nhân rộng kết quả nghiên cứu của các đề tài khoa học cấp tỉnh vào thực tiễn quản lý, sản xuất, kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của địa phương.

3. Nội dung chính:

3.1. Điều tra thu thập số liệu

- Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả ứng dụng của đề tài.

- Xây dựng phiếu điều tra xã hội học.

- Tổ chức điều tra thu thập số liệu tại 38 đơn vị đã nhận chuyển giao sản phẩm nghiên cứu đề tài trong giai đoạn 2010 - 2015; điều tra lấy ý kiến đánh giá từ các tổ chức chủ trì và cá nhân tham gia nghiên cứu đề tài để lấy ý kiến đánh giá về hiệu quả ứng dụng của chính đề tài mà các tổ chức/cá nhân đã tham gia thực hiện; tổ chức lấy ý kiến đánh giá khách quan từ các chuyên gia về hiệu quả ứng dụng kết quả nghiên cứu của các đề tài khoa học cấp tỉnh giai đoạn 2010 - 2015.

3.2. Phân tích hiệu quả ứng dụng

- Trên cơ sở số liệu điều tra, tài liệu liên quan và sự hỗ trợ các chuyên gia, xác định ưu, nhược điểm, phân tích những thuận lợi, khó khăn và các vướng mắc trong quá trình chuyển giao và triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tế.

- Đánh giá về hiệu quả kinh tế; Đánh giá về hiệu quả môi trường; Đánh giá về hiệu quả công nghệ; Đánh giá về hiệu quả xã hội; Đánh giá về hiệu quả quản lý nhà nước

3.3. Tổ chức Hội thảo

- 01 hội thảo khoa học.

- 01 toạ đàm.

3.4. Đề xuất giải pháp

- Đề xuất các giải pháp, chính sách nhằm đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả ứng dụng, nhân rộng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn quản lý, sản xuất, kinh doanh, góp phần phát triển KT-XH của địa phương.

- Kiến nghị đối với các cấp trung ương và địa phương về các cơ chế, chính sách hỗ trợ và tăng cường ứng dụng các thành tựu khoa học, các kết quả nghiên cứu khoa học vào đời sống và sản xuất.

- Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân sau khi thực hiện chuyển giao ứng dụng vào thực tiễn đã không mang lại hiệu quả. Kiến nghị giải pháp xử lý.

- Xây dựng Nghị quyết chuyên đề của UBND tỉnh về nâng cao hiệu quả ứng dụng kết quả nghiên cứu các đề tài, dự án KH&CN sau nghiệm thu.

4. Thời gian và kinh phí thực hiện

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2017.

- Kinh phí dự toán: 600.000.000 đ (Sáu trăm triệu đồng).


Hồ sơ tham gia tuyển chọn bao gồm:


1. Hồ sơ năng lực của đơn vị tham gia tuyển chọn, Lý lịch khoa học của các cán bộ tham gia thực hiện

2. Đề cương chi tiết theo nội dung của Nhiệm vụ nêu trên


Thời gian nộp hồ sơ tham gia tuyển chọn: Đến hết ngày 09/9/2017.


 Địa chỉ nhận: Phòng Quản lý khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Phước, số 678, Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, ĐT: 06513.870.053, fax: 06513.879.113.


Thông báo liên quan

Trưởng Ban biên tập: Tiến sỹ Đặng Hà Giang - Giám đốc Sở KH&CN

Ghi rõ nguồn Sở KH&CN Bình Phước khi phát hành lại thông tin từ Website này

Địa chỉ: 678 Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Ðồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại: 02713.879.112- Fax: 02713.879.113

Email: tskhcn@binhphuoc.gov.vn