Giải pháp nâng cao chất lượng sáng kiến về cải cách hành chính trong Khối thi đua số 6

14:59,23-08-2022 | Tác giả: Thanh Liêm
Xem với cỡ chữ | Từ viết tắt

Khối thi đua số 6 có 9 cơ quan, đơn vị, gồm Sở KHCN, Sở TTTT, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Sở VHTTDL, Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước, Sở GD và ĐT, Ban Dân tộc tỉnh và Trường Cao đẳng Bình Phước.


Những năm qua, phong trào thi đua lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật đã được Tỉnh uỷ, UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành quan tâm, chú trọng khơi dậy trong mọi tầng lớp nhân dân, trong đó, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là các cơ quan, đơn vị trong Khối thi đua số 6 đã gương mẫu có nhiều sáng kiến hay giúp tăng hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn cũng như công tác cải cách (CCHC).

Theo thống kê của Sở Khoa học và Công nghệ đối với 29 cơ quan, đơn vị có hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh trong năm 2021, đã có có 53 sáng kiến được công nhận liên quan đến CCHC, trong đó riêng Khối thi đua số 6 có 16 sáng kiến (chiếm trên 30 %). Một số sáng kiến tiêu biểu như: (1)  Phần mềm lập phương án quản lý rừng bền vững của tác giả Trần Quốc Hoàn - Phó Giám đốc Sở KHCN đã được công nhận hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng cấp tỉnh và toàn quốc, đồng thời đã đoạt giải Nhất tại Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Phước lần thứ VI (năm 2020 - 2021)[1], giải Ba tại Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc lần thứ 16[2]. Sáng kiến này đã được ứng dụng để xây dựng Phương án quản lý rừng bền vững của Ban Quản lý rừng phòng hộ Tà Thiết giai đoạn 2021 - 2030 và Phương án  quản lý rừng bền vững của Ban Quản lý rừng phòng Lộc Ninh giai đoạn 2021 - 2030. Cả hai phương án này đã được UBND tỉnh Bình Phước phê duyệt tại Quyết định số 3442/UBND ngày 31/12/2020 và Quyết định số 3441/UBND ngày 31/12/2020. (2) Sáng kiến “Xây dựng tiêu chí và thang điểm đánh giá công chức, viên chức thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công vụ” và Đề án Văn hóa công sở tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước”. Sáng kiến này[3] đã được Đoàn giám sát 102 của UBND tỉnh đánh giá rất cao khi đã xây dựng, ban hành được nội dung tiêu chí, thang điểm để đánh giá công chức, viên chức, người lao động của đơn vị trong Phong trào thi đua “Cán bộ công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” để làm cơ sở bình xét khen thưởng cuối năm. Đây cũng là đơn vị đầu tiên của tỉnh Bình Phước xây dựng được và ban hành được bộ tiêu chí đánh giá Phong trào này.

Như chúng ta đã biết, Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” được ban hành theo Quyết định số 1149/QĐ-BNV ngày 30/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã đưa ra tiêu chí thành phần “có giải pháp, sáng kiến trong triển khai công tác CCHC” (nhóm tiêu chí số (5) để xem xét đánh giá Chỉ số CCHC cấp tỉnh với tối đa 2 điểm, chiếm 12,31 % tổng điểm Chỉ số công tác chỉ đạo, điều hành về CCHC và chiếm 2 % tổng điểm. Thời gian qua, Sở KHCN đã phối hợp với Sở Nội vụ lựa chọn được 6 sáng kiến tiêu biểu liên quan đến CCHC để tham gia chấm điểm chỉ số theo Đề án nêu trên. Kết quả đã được Bộ Nội vụ đồng ý chấm điểm tối đa 2 điểm đối với nhóm tiêu chí số 5. Tuy nhiên, các sáng kiến được lựa chọn chủ yếu thuộc các cơ quan, đơn vị trong các khối khác, không có trong Khối thi đua số 6.Chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh được công bố công khai trên Phầm mềm theo dõi, đánh giá xác định chỉ số CCHC các cấp tỉnh Bình Phước tại địa chỉ: http://cchc.binhphuoc.gov.vn

Vì vậy, Sở Khoa học và Công nghệ với vai trò là Khối trưởng Khối thi đua số 6 trong năm 2022 và với chức năng quản lý Nhà nước về hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh đã xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành khoa học và công nghệ là phải tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo, định hướng các cấp, các ngành áp dụng các giải pháp nâng cao số lượng và chất lượng các sáng kiến về CCHC. Theo đó, ngày 01/3/2021, Sở KHCN đã ban hành Công văn số 220/SKHCN-QLKHCN gửi các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc xét, thẩm định kỹ các hồ sơ sáng kiến trước khi trình Hội đồng Sáng kiến tỉnh.

Để nâng cao hơn nữa chất lượng và số lượng các sáng kiến về CCHC theo chỉ đạo của UBND tỉnh[4], Sở KHCN đã ban hành Công văn số 1146/SKHCN-QLKHCN ngày 22/7/2021 gửi các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố để hướng dẫn thực hiện một số nội dung liên quan. Bên cạnh đó, Sở KHCN đã ban hành Công văn số 1149/SKHCN-QLKHCN ngày 22/7/2021 gửi Sở Nội vụ để phối hợp tham mưu UBND tỉnh các giải pháp nâng cao chất lượng và số lượng các sáng kiến về CCHC.

Theo đó, Sở KHCN đề nghị các cơ quan, đơn vị trong Khối thi đua số 6 cần áp dụng đồng bộ một số giải pháp như sau:

Một là, các đơn vị trong Khối đẩy mạnh việc ứng dụng chuyển đổi số vào CCHC tại cơ quan, đơn vị mình. Trong đó, khuyến khích những giải pháp có tính mới, có khả năng ứng dụng vào thực tiễn, có phạm vi ảnh hưởng và khả năng áp dụng rộng rãi trong lĩnh vực CCHC của cơ quan, đơn vị, địa phương. Trên cơ sở đó, xây dựng thành các sáng kiến để nhân rộng các sáng kiến hay, hiệu quả trong lĩnh vực CCHC trên toàn tỉnh.

Hai là, hàng năm, đề nghị các cơ quan, đơn vị tích cực tham gia phần thi “Giải pháp cải cách hành chính” tại Hội thi tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh. Lấy kết quả Phần thi này để tư vấn cho các tác giả và đơn vị liên quan hoàn thiện hồ sơ trình Hội đồng Sáng kiến tỉnh xem xét, tham mưu UBND tỉnh công nhận các sáng kiến mang lại hiệu quả cao, có khả năng nhân rộng cho các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh để tôn vinh, khen thưởng kịp thời cho các cá nhân là tác giả, đồng tác giả.

Ba là, phấn đấu hàng năm, mỗi cơ quan, đơn vị đều có sáng kiến về CCHC. Qua đó, tôn vinh, khen thưởng kịp thời cho các tổ chức, cá nhân có sáng kiến đem lại hiệu quả cao trong công tác cải cách hành chính.

Bốn là, để khắc phục tình trạng không có điểm hoặc bị điểm thấp ở mục sáng kiến về CCHC, hàng năm, trước khi tổ chức chấm điểm chỉ số CCHC trên địa bàn tỉnh, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh chủ động tổ chức xét, công nhận sáng kiến trong phạm vi cơ quan, đơn vị, địa phương trước thời điểm tổ chức chấm điểm cải cách hành chính; trong công tác tổ chức xét, công nhận sáng kiến cần quan tâm đến số lượng và chất lượng các sáng kiến về cải cách hành chính, đảm bảo các sáng kiến này khi được công nhận phải thực sự tiêu biểu, đáp ứng đủ các tiêu chí theo quy định tại Điều 3 của Điều lệ Sáng kiến được Chính phủ ban hành tại Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02/3/2021. Về trình tự, thủ tục, hồ sơ đề nghị công nhận sáng kiến, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện đúng theo Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 21/6/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về quản lý hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Năm là, thống kê, cung cấp đầy đủ thông tin và tài liệu minh chứng về các sáng kiến liên quan đến CCHC cho Sở Nội vụ và Sở Khoa học và Công nghệ để phục vụ cho công tác chấm điểm CCHC cấp tỉnh./. 


[1] Theo Quyết định số 2846/QĐ-HTSTKT ngày 4/11/2021 của Ban Tổ chức Hội thi.
[2] Ttheo Quyết định số 1167/QĐ-LHHVN ngày 30/12/2021.
[3] Được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng trên địa bàn tỉnh tại Quyết định số 3278/QĐ-UBND ngày 30/12/2022.
[4] Công văn số 2372/UBND-NC ngày 16/7/2021 về việc nâng cao chỉ số CCHC, chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính Nhà nước (trong đó có yêu cầu nâng cao chất lượng và số lượng các sáng kiến về cải cách hành chính).

Tin liên quan

Trưởng Ban biên tập: TS. Trần Quốc Hoàn - Phó Giám đốc Sở KHCN

Ghi rõ nguồn Sở KH&CN Bình Phước khi phát hành lại thông tin từ Website này

Địa chỉ: 678 Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Ðồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại: 02713.879.112- Fax: 02713.879.113

Email: tsokhcn@binhphuoc.gov.vn