Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Phước được kiện toàn theo Quyết định số 982QĐ-SKHCN ngày 29/06/20212 của Giám đốc Sở KHCN, bao gồm các thành viên sau đây:

STT Họ và tên Chức vụ chuyên môn Chức vụ trong
Ban Biên tập
1  Ông Trần Quốc Hoàn  Phó Giám đốc Sở KHCN Trưởng ban
2  Ông Lê Hữu Hoà  Phó Chánh Văn phòng Sở      Phó Trưởng ban
3 Bà Lê Thị Hương Bình  Chuyên viên Văn phòng Sở Thành viên
4 Bà Nguyễn Thị Lệ Nhi  Chuyên viên Văn phòng Sở Thành viên
5 Ông Bùi Thanh Liêm  Chuyên viên Phòng Quản lý KHCN        Thành viên, Thư ký Ban Biên tập
 
Ban Biên tập làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, hoạt động theo Quy chế quản lý, cung cấp, khai thác và sử dụng thông tin trên Cổng thông tin điện tử do Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ ban hành tại Quyết định số 1781/QĐ-SKHCN ngày 18/10/2021.
 


Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Sở KH&CN

Ghi rõ nguồn Sở KH&CN Bình Phước khi phát hành lại thông tin từ Website này

Địa chỉ: 678 Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Ðồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại: 02713.879.112- Fax: 02713.879.113

Email: tsokhcn@binhphuoc.gov.vn