Tiêu đề

Quy trình chế biến dịch trích thực vật trong phòng trị ruồi đục trái cây theo hướng bền vững phù hợp với điều kiện nông hộ

01-08-2021 | Tác giả: Trịnh Thị Xuân và Trần Văn Hai, Trường Đại học Cần Thơ