Tiêu đề

Nghiên cứu và khảo sát hoạt tính xúc tác của vật liệu CU-MOF-74 cho phản ứng tổng hợp dẫn xuất 1,4-Benzothiazine dùng trong tổng hợp thuốc

01-08-2021 | Tác giả: Thạc sỹ Đặng Văn Hà - Trung tâm Khoa học và Công nghệ