Tiêu đề

Kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện của Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ

31-07-2021 | Tác giả: Thạc sỹ Nguyễn Ngọc Lai - Đảng uỷ viên, Chánh Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ