Xây dựng các quy trình cần tin học hoá trong quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý “Hạt điều Bình Phước”

14:22,31-12-2022 | Tác giả: Thanh Liêm
Xem với cỡ chữ | Từ viết tắt

Cây điều đã được xác định là một trong những loại cây trồng chủ lực của địa phương. Hạt điều Bình Phước đã được Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý (CDĐL) từ năm 2018, có hiệu lực vô thời hạn trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Từ đó khẳng định, giá trị thương hiệu “Hạt điều Bình Phước” đã được Nhà nước công nhận theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ, tạo ra bước đột phá cho sự phát triển ngành Điều và là cơ hội để nâng cao giá trị cho các sản phẩm từ cây điều nơi đây.


Xây dựng, bảo vệ thương hiệu “Hạt điều Bình Phước” đã được bảo CDĐL, cũng chính là góp thực hiện thành công Nghị quyết số 11-NQ/TU của Tỉnh ủy về phát triển ngành điều Bình Phước giai đoạn 2020 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030. Nhưng hiện nay, công tác quản lý và sử dụng CDĐL “Hạt điều Bình Phước” đang thực hiện theo phương thức thủ công, rời rạc, chưa được tin học hóa nên khó kiểm soát, khó tìm kiếm, truy xuất các vùng nguyên liệu. Qua thực tiễn công tác quản lý và tham gia nghiên cứu các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin tại Sở KHCN, tác giả đề xuất xây dựng các quy trình sau để phục vụ quá trình tin học hoá trong quản lý và phát triển CDĐL “Hạt điều Bình Phước”:

(1) Quy trình quản lý CDĐL “Hạt điều Bình Phước”

Theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ, UBND cấp tỉnh là cơ quan quản lý Nhà nước đối với CDĐL. Tại  Quyết định số 2065/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 của UBND tỉnh Bình Phước về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng và kiểm soát CDĐL “Bình Phước” cho sản phẩm hạt điều, UBND tỉnh đã uỷ quyền cho Sở KHCN quản lý CDĐL “Hạt điều Bình Phước”.

DiagramDescription automatically generated
 
Hình 1: Quy trình quản lý CDĐL “Hạt điều Bình Phước”
 
Với quy trình trên, tổ chức tập thể có chức năng thẩm định và kiểm soát nội bộ là Hội điều Bình Phước. Trong Hội điều Bình Phước có các chi hội cấp huyện trực thuộc. Các cơ quan kiểm soát bên ngoài gồm có các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh (Cục Quản lý thị trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công thương…) hoặc có thể thành lập Ban kiểm soát bên ngoài.

(2) Quy trình tiếp nhận và xử lý các hồ sơ đăng ký quyền sử dụng CDĐL “Hạt điều Bình Phước”

Theo quy định, UBND tỉnh ủy quyền cho Sở KHCN tổ chức cấp quyền sử dụng CDĐL “Hạt điều Bình Phước” cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu và đáp ứng đủ các điều kiện có liên quan. Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký sử dụng CDĐL “Hạt điều Bình Phước” phải chuẩn bị và nộp hồ sơ theo quy trình như sau:
 
ShapeDescription automatically generated with medium confidence
 
Hình 2: Quy trình tiếp nhận và xử lý các hồ sơ đăng ký quyền sử dụng CDĐL “Hạt điều Bình Phước”
 
Theo đó, đối với hội viên của Hội Điều Bình Phước có thành phần hồ sơ gồm: 01 bản gốc và 01 bản sao Đơn đề nghị theo mẫu do Sở KHCN quy định. 01 bản gốc và 01 bản sao Báo cáo tự đánh giá theo mẫu do Sở KHCN quy định. 02 Bản sao công chứng giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với ngành nghề phù hợp với hoạt động sản xuất, kinh doanh các sản phẩm hạt điều. 02 Bản sao công chứng giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (hoặc giấy tờ hợp pháp có giá trị tương đương) đối với các cơ sở sơ chế, chế biến hạt điều theo quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm. 02 Bản sao giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp (nếu có). 01 bản gốc và 01 bản sao Giấy ủy quyền (nếu chủ đơn ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác nộp hồ sơ).

Đối với các tổ chức, cá nhân không phải là Hội viên Hội điều Bình Phước, ngoài các thành phần hồ sơ nêu trên còn phải nộp thêm 02 bản sao hợp đồng giữa chủ đơn và Hội Điều Bình Phước về việc sử dụng dịch vụ kiểm soát nội bộ của Hội Điều Bình Phước đối với CDĐL “Bình Phước” cho sản phẩm hạt điều.

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng CDĐL “Bình Phước” cho sản phẩm hạt điều có thể nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tới Sở KHCN tỉnh Bình Phước theo địa chỉ: Số 678, quốc lộ 14, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Trường hợp chủ đơn ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở KHCNtỉnh Bình Phước thì người đến nộp hồ sơ phải xuất trình được chứng minh nhân dân (hoặc thẻ căn cước công dân) và giấy ủy quyền trong đó ghi rõ thông tin chủ đơn, bên nhận ủy quyền và nội dung ủy quyền.

Trình tự thẩm định hồ sơ: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở KHCN tiến hành kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và thông báo cho chủ đơn về kết quả xem xét tính hợp lệ của hồ sơ; hướng dẫn chủ đơn sửa chữa, bổ sung để hoàn thiện hồ sơ để gửi lại trong trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ. Trường hợp hồ sơ hợp lệ, Sở KHCN có trách nhiệm chuyển hồ sơ cho Hội điều Bình Phước thẩm định. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ từ Sở Khoa học và Công nghệ, Hội Điều Bình Phước có trách nhiệm thẩm định hồ sơ. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả thẩm định và đề nghị của Hội điều Bình Phước, Sở KHCN có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ để xem xét quyết định cấp giấy chứng nhận; trường hợp từ chối trao quyền sử dụng CDĐL, Sở KHCNcó thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do từ chối cho các tổ chức, cá nhân biết. Trong quá trình thẩm tra, kiểm tra, đánh giá hồ sơ, Sở KHCN có thể chủ trì phối hợp với Hội Điều Bình Phước và các cơ quan, tổ chức có liên quan kiểm tra, xác minh thực tế tại địa điểm canh tác, sản xuất, chế biến, kinh doanh sản phẩm hạt điều của tổ chức, cá nhân đăng ký quyền sử dụng CDĐL “Bình Phước”.

(3) Quy trình sửa đổi, bổ sung thông tin trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng CDĐL “Hạt Điều Bình Phước”

Sở KHCN là cơ quan có thẩm quyền xem xét sửa đổi hoặc cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng CDĐL “Hạt điều Bình Phước” cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu.

ShapeDescription automatically generated with medium confidence
 
Hình 3: Quy trình sửa đổi, bổ sung thông tin trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng CDĐL “Hạt Điều Bình Phước”
 
Hồ sơ đề nghị sửa đổi, cấp lại Giấy chứng nhận gồm: Đơn đề nghị sửa đổi theo mẫu do Sở KHCN quy định. Bản gốc văn bản trao quyền và Giấy chứng nhận quyền sử dụng CDĐL “Bình Phước” cho sản phẩm hạt điều (trừ trường hợp bị mất); giấy ủy quyền (nếu chủ đơn ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác nộp hồ sơ); xác nhận của UBND cấp xã hoặc Hội điều Bình Phước trong trường hợp tổ chức, cá nhân bị mất Giấy chứng nhận quyền sử dụng CDĐL “Bình Phước” cho sản phẩm hạt điều; tài liệu khác có liên quan.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Giám đốc Sở KHCN sẽ xem xét quyết định sửa đổi hoặc cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng CDĐL “Hạt điều Bình Phước”; trường hợp từ chối sửa đổi/cấp lại, Sở KHCN có thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho tổ chức, cá nhân biết.

(4) Quy trình gia hạn hiệu lực Giấy chứng nhận quyền sử dụng CDĐL “Hạt Điều Bình Phước”

Theo quy định, Giấy chứng nhận quyền sử dụng CDĐL “Bình Phước” cho sản phẩm hạt điều có hiệu lực 05 năm kể từ ngày ký quyết định cấp. Các tổ chức, cá nhân có thể yêu cầu gia hạn Giấy chứng nhận quyền sử dụng CDĐL “Bình Phước” cho sản phẩm hạt điều nhiều lần liên tiếp, mỗi lần 05 năm kể từ ngày ký quyết định gia hạn theo quy trình như sau:

ShapeDescription automatically generated with medium confidence
 
Hình 4: Quy trình sửa đổi, bổ sung thông tin trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng CDĐL “Hạt Điều Bình Phước”
 
Theo đó, chậm nhất là 30 ngày trước khi Giấy chứng nhận quyền sử dụng CDĐL “Bình Phước” cho sản phẩm hạt điều hết hiệu lực, các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tiếp tục sử dụng phải tiến hành nộp đơn đến Sở KHCN để yêu cầu gia hạn.
Hồ sơ yêu cầu gia hạn gồm: Đơn yêu cầu gia hạn theo mẫu do Sở KHCN quy định; bản gốc văn bản trao quyền và Giấy chứng nhận quyền sử dụng CDĐL “Bình Phước” cho sản phẩm hạt điều; tài liệu khác có liên quan.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở KHCNsẽ xem xét gia hạn Giấy chứng nhận quyền sử dụng CDĐL “Bình Phước” cho sản phẩm hạt điều; trường hợp từ chối gia hạn, Sở KHCN có thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho tổ chức, cá nhân biết.

(5) Quy trình thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng CDĐL “Hạt Điều Bình Phước”

Quyền sử dụng CDĐL “Hạt điều Bình Phước” sẽ bị thu hồi trong các trường hợp sau: Không tuân thủ quy trình kỹ thuật sản xuất, chế biến CDĐL. Sản phẩm của tổ chức, cá nhân không đáp ứng điều kiện bảo hộ. Sản phẩm không tuân thủ các quy định về kiểm soát CDĐL. Sử dụng các dấu hiệu CDĐL không đúng quy định. Tổ chức, cá nhân đã được cấp văn bản trao quyền nhưng không tiến hành sử dụng CDĐL liên tục từ 02 năm trở lên. Chuyển giao quyền sử dụng CDĐL cho tổ chức, cá nhân khác. Tổ chức có tư cách pháp nhân bị giải thể hoặc phá sản. Tổ chức, cá nhân tự nguyện chấm dứt việc sử dụng CDĐL. Tổ chức, các nhân vi phạm pháp luật, gây ô nhiễm môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm và các hành vi nghiêm trọng khác có liên quan.

Căn cứ để tiến hành thu hồi quyền sử dụng CDĐL: Văn bản đề nghị của cơ quan chức năng thanh tra, kiểm tra, giám sát việc sử dụng CDĐL; văn bản đề nghị của UBND các huyện, thị xã, các cơ quan quản lý chuyên ngành của tỉnh; văn bản đề nghị của Hội Điều Bình Phước; biên bản xác nhận việc vi phạm điều kiện sản xuất hạt điều Bình Phước do cơ quan quản lý có thẩm quyền lập hoặc các chứng cứ do cơ quan kiểm tra, giám sát cung cấp.

Việc thu hồi quyền sử dụng CDĐL “Bình Phước” cho sản phẩm hạt điều phải thể hiện bằng quyết định của Sở KHCN và được thông báo bằng văn bản đến tổ chức, cá nhân bị thu hồi và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định thu hồi, tổ chức, cá nhân bị thu hồi phải giao nộp lại văn bản trao quyền và giấy chứng nhận quyền sử dụng CDĐL “Bình Phước” cho sản phẩm hạt điều đã được cấp về Sở KHCN theo địa chỉ: Số 678, quốc lộ 14, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

ShapeDescription automatically generated with medium confidence
 
Hình 5: Quy trình thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng CDĐL “Hạt Điều Bình Phước”

Trường hợp không có đủ cơ sở để từ chối việc thu hồi quyền sử dụng CDĐL “Bình Phước” cho sản phẩm hạt điều, Sở KHCN có trách nhiệm thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do tới các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan được biết.

(6) Quy trình cấp và quản lý tem dẫn địa lý “Hạt Điều Bình Phước”

Hội điều Bình Phước được UBND tỉnh giao nhiệm vụ tổ chức quản lý, in tem và cấp phát tem CDĐL và thu kinh phí sử dụng tem, kinh phí sử dụng dịch vụ kiểm soát trên cơ sở đồng thuận của các thành viên trong Hội, hoặc theo thỏa thuận với các tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ kiểm soát của Hội.
 
TextDescription automatically generated with medium confidence
 
Hình 6: Quy trình cấp và quản lý tem dẫn địa lý “Hạt Điều Bình Phước”
 
Tem CDĐL được cấp và quản lý nhằm kiểm soát tốt việc sử dụng dấu hiệu CDĐL “Hạt điều Bình Phước” của tổ chức, cá nhân được cấp quyền.

 (7) Quy trình kiểm soát CDĐL “Hạt Điều Bình Phước”

Hoạt động kiểm soát CDĐL “Hạt điều Bình Phước” là các quy định chuyên biệt theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ, không bao gồm các hoạt động kiểm tra chuyên đề của các ngành, lĩnh vực liên quan như: an toàn thực phẩm, quản lý thị trường, hợp chuẩn, hợp quy,... Việc kiểm soát được thực hiện trong vùng nguyên liệu đã được bảo hộ CDĐL và trong quá trình sản xuất, kinh doanh các sản phẩm mang CDĐL “Hạt điều Bình Phước”.

Nội dung kiểm soát CDĐL bao gồm: Kiểm soát sự tuân thủ các quy định về sản xuất, chế biến; kiểm soát nguồn gốc sản phẩm; kiểm soát sử dụng dấu hiệu CDĐL; kiểm soát chất lượng sản phẩm cuối cùng mang CDĐL trong hoạt động thương mại và các nội dung khác có liên quan.

Cơ cấu tổ chức hệ thống kiểm soát CDĐL hạt điều Bình Phước gồm kiểm soát bên ngoài, kiểm soát nội bộ và tự kiểm soát. Kiểm soát bên ngoài: Là hoạt động kiểm soát do các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền như Sở KHCN, Sở NNPTNT, Cục Quản lý thị trường… Kiểm soát nội bộ: Là hoạt động kiểm soát của Hội điều Bình Phước nhằm đảm bảo uy tín, chất lượng và nguồn gốc sản phẩm mang CDĐL hạt điều Bình Phước. Hội Điều Bình Phước thực hiện kiểm soát thông qua Tổ kiểm soát do Chủ tịch Hội quyết định thành lập.

 

Hình 7: Quy trình kiểm soát CDĐL “Hạt Điều Bình Phước”

Tự kiểm soát: Là hoạt động tự kiểm tra, theo dõi, giám sát hoạt động sử dụng CDĐL của các cá tổ chức, cá nhân được trao quyền sử dụng CDĐL “Hạt điều Bình Phước” nhằm đảm bảo điều kiện bảo hộ CDĐL. Tổ chức, cá nhân bắt buộc phải xây dựng hệ thống tự kiểm soát đối với sản phẩm mang CDĐL.

(8) Quy trình kiểm tra tình hình sử dụng CDĐL “Hạt Điều Bình Phước”

Sở KHCN được UBND tỉnh giao nhiệm vụ kiểm tra việc sử dụng CDĐL hạt điều Bình Phước đối với các tổ chức, cá nhân được trao quyền sử dụng. Quy trình này được mô tả theo sơ đồ sau:
 
Graphical user interface, diagramDescription automatically generated

Hình 8: Quy trình kiểm tra tình hình sử dụng CDĐL “Hạt Điều Bình Phước”
 
(9) Quy trình giải quyết thanh tra, khiếu nại liên quan đến CDĐL “Hạt Điều Bình Phước”

Theo đề nghị của tổ chức, cá nhân có liên quan hoặc theo kế hoạch thanh tra chuyên đề hàng năm, Sở KHCN có thẩm quyền thanh tra việc sử dụng CDĐL hạt điều Bình Phước đối với các tổ chức, cá nhân được trao quyền sử dụng và xử lý các hành vi vi phạm các quy định về sử dụng CDĐL theo quy định của pháp luật. Thủ tục giải quyết khiếu nại tố cáo và tổ chức thanh tra thực hiện theo quy định của Luật Thanh tra các quy định hiện hành.

DiagramDescription automatically generated
 
Hình 9: Quy trình giải quyết thanh tra, khiếu nại liên quan đến CDĐL “Hạt Điều Bình Phước”

Việc xây dựng và cụ thể hoá được 9 quy trình nêu trên sẽ giúp cho quá trình chuyển đổi số trong công tác quản lý, sử dụng và kiểm soát chỉ dẫn địa lý được thuận lợi hơn, đảm bảo chặt chẽ, khoa học và hiệu quả hơn phương thức thủ công như hiện nay./.

Tin liên quan

Trưởng Ban biên tập: TS. Trần Quốc Hoàn - Phó Giám đốc Sở KHCN

Ghi rõ nguồn Sở KH&CN Bình Phước khi phát hành lại thông tin từ Website này

Địa chỉ: 678 Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Ðồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại: 02713.879.112- Fax: 02713.879.113

Email: tsokhcn@binhphuoc.gov.vn