Sáng kiến phát triển Module kiểm soát trực tuyến hiện trạng vùng nguyên liệu trong sở hữu trí tuệ

08:54,18-07-2022 | Tác giả: Tiến sỹ Trần Quốc Hoàn - Phó Giám đốc Sở KHCN Bình Phước
Xem với cỡ chữ | Từ viết tắt

Sáng kiến phát triển Module kiểm soát trực tuyến hiện trạng vùng nguyên liệu trong sở hữu trí tuệ thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông và chuyển đổi số; được phát triển và áp dụng thử nghiệm lần đầu vào ngày 05/5/2022 tại Sở Khoa học và Công nghệ. Bản chất của sáng kiến được mô tả cụ thể như sau:

<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 1. Đối tượng sáng kiến là giải pháp kỹ thuật và tác nghiệp kiểm soát hiện trạng vùng nguyên liệu trong sở hữu trí tuệ&nbsp; ở dạng module phần mềm máy tính.<br /> <br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;2. Tình trạng trước khi đưa ra sáng kiến: Những năm gần đây, hoạt động sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh có nhiều khởi sắc và đã có những đóng góp quan trọng cho phát triển khoa học, công nghệ nói riêng và kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh nói chung. Trong đó, khối lượng tài sản trí tuệ được hình thành thông qua các văn bằng bảo hộ đã góp phát triển thương hiệu cho sản phẩm, dịch vụ trên địa bàn tỉnh, có: Chỉ dẫn địa lý &ldquo;Hạt điều Bình Phước&rdquo;; nhãn hiệu chứng nhận &ldquo;Cao su Bình Phước&rdquo;; nhãn hiệu tập thể &ldquo;Hồ tiêu Lộc Ninh&rdquo;; nhãn hiệu tập thể &ldquo;Gà thả vườn và Nhãn tiêu da bò Thanh Lương, Bình Long&rdquo;;6 sáng chế hữu ích; 9 kiểu dáng công nghiệp; 400 nhãn hiệu hàng hoá. Nhưng so với cả nước thì khối lượng tài sản trí tuệ được hình thành trên địa bàn tỉnh còn ở mức thấp (số đơn đăng ký và văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp xếp thứ 46/63 tỉnh, thành phố, đứng thứ 17/19 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam).<br /> <br /> Với tầm quan trọng của việc phát triển tài sản trí tuệ và thương hiệu, nên HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 30 tháng 9 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ và thương hiệu cho các sản phẩm, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Bình Phước và Kế hoạch số 295/KH-UBND ngày 01/12/2020 của UBND tỉnh triển khai thực hiện chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Phước.<br /> <br /> Vì là tỉnh có thế mạnh tiềm năng là nông nghiệp nên Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 30 tháng 9 năm 2021 và Kế hoạch số 295/KH-UBND ngày 01/12/2020 chú trọng cho những sản phẩm, dịch vụ và thương hiệu các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh. Theo đó, những loại hình sở hữu trí tuệ chủ lực được tập trung khai thác là nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận, chỉ dẫn địa lý. Nhưng muốn xây dựng, quản lý những loại hình sở hữu trí tuệ chủ lực này đối với những sản phậm, dịch vụ nông nghiệp chủ lực có hiệu quả và đúng quy định thì phải có bản đồ hiện trạng. Việc xây dựng bản đồ hiện trạng thường gặp khó khăn ở cơ quan quản lý cũng như chủ sở hữu tài sản trí tuệ vì phải tiêu tốn nhiều nguồn lực về kinh phí, nhân lực, thời gian.<br /> <br /> Nhưng, từ trước tới nay, các cơ quan quản lý và chủ sở hữu trí tuệ trên cả nước chưa áp dụng phương pháp số hóa trực tuyến bản đồ hiện trạng và phát triển module kiểm soát trực tuyến bản đồ hiện trạng này. Do đó, sáng kiến Module kiểm soát trực tuyến hiện trạng vùng nguyên liệu trong sở hữu trí tuệ được nhóm tác giả thực hiện với mong muốn góp phần tạo thuận lợi cho việc phát triển và quản lý tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh.<br /> <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3. Tính mới của sáng kiến: Đối chiếu với tình trạng trước khi đưa ra sáng kiến thì &ldquo;Module kiểm soát trực tuyến hiện trạng vùng nguyên liệu trong sở hữu trí tuệ&rdquo; của tác giả đảm bảo được tính mới. Vì cho tới nay, chưa có module nào về kiểm soát trực tuyến hiện trạng vùng nguyên liệu trong sở hữu trí tuệ được công bố trên phạm vi cả nước hoặc đã được một chủ sở hữu trí tuệ nào áp dụng cả.<br /> <br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 4. Mục đích, mục tiêu và nội dung của sáng kiến:<br /> <br /> - Mục đích: Để kiểm soát trực tuyến những vùng nguyên liệu đăng ký hoặc đã được cấp văn bản bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.<br /> - Mục tiêu: Nghiên cứu này phát triển Module kiểm soát trực tuyến hiện trạng vùng nguyên liệu trong sở hữu trí tuệ với những mục tiêu cụ thể, như: (i) Xác định được những loại hình sở hữu trí tuệ phải xây dựng, kiểm soát trực tuyến bản đồ hiện trạng vùng nguyên liệu. (ii) &nbsp;Xác định được phương pháp xây dựng trực tuyến bản đồ hiện trạng vùng nguyên liệu. (iii) Xây dựng được bản đồ vùng nguyên liệu cho 1 đối tượng sở hữu trí tuệ bằng phương pháp trực tuyến. (iv) Phát triển được module kiểm soát trực tuyến hiện trạng vùng nguyên liệu trong sở hữu trí tuệ. <div style="text-align: center;"> <img alt="" src="/getattachment/abe8e1ce-67a7-4943-95b9-46adc76a2681/1.jpg.aspx" style="width: 515px; height: 365px;" /></div> <div style="text-align: center;"> Quá trình phát triển sáng kiến (Ảnh: Trần Quốc Hoàn)</div> - Nội dung: Phát triển Module kiểm soát hiện trạng vùng nguyên liệu trong sở hữu trí tuệ có những nội dung như: (i) Thảo luận, xác định: Những loại hình sở hữu trí tuệ cần kiểm soát trực tuyến vùng nguyên liệu. Phương pháp trực tuyến xây dựng bản đồ hiện trạng trực tuyến vùng nguyên liệu. (ii) Xây dựng trực tuyến bản đồ hiện trạng vùng nguyên liệu cho một đối tượng sở hữu trí tuệ. (iii) Phát triển module kiểm soát trực tuyến hiện trạng vùng nguyên liệu trong sở hữu trí tuệ.<br /> 5. Phương pháp và các bước thực hiện:<br /> - Phương pháp luận: Các loại hình sở hữu trí tuệ khá phong phú, như: Sáng chế, bản quyền tác giả, nhãn hiệu thông thường, nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận, chỉ dẫn địa lý &hellip; Trong những loại hình này với đối tượng là những nông sản thì nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận, chỉ dẫn địa lý phải có bản đồ hiện trạng vùng nguyên liệu để quản lý. Hiện trạng sẽ có sự biến đổi theo thời gian, việc xây dựng, cập nhật trực tiếp bản đồ hiện trạng trên thực địa sẽ cần nguồn nhân lực lớn, thời gian dài, tốn kém nhiều kinh phí. Do đó, việc trực tuyến hóa bản đồ vùng nguyên liệu là rất cần thiết.<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bản đồ được xây dựng trực tuyến trên nền ảnh vệ tinh trong môi trường internet được xem là trực tuyến hóa bản đồ và cũng có thể gọi là số hóa trực tuyến bản đồ hiện trạng vùng nguyên liệu. Việc số hóa trực tuyến bản đồ hiện trạng vùng nguyên liệu được áp dụng hiệu quả, thông dụng hiện nay trong nông lầm nghiệp là số hóa trực tiếp trên nền ảnh vệ tinh bằng công cụ Google Earth. Bản đồ được số hóa trực tuyến cho ta những thông tin về không gian và mộ số thông tin thuộc tính. Để bản đồ đầy đủ thông tin và biên tập, xuất bản được thì phải tiếp tục xử lý bản đồ số hóa này trong môi trường hệ thống thông tin địa lý GIS. Hay nói cách khác, sử dụng Google Earth và GIS chúng ta xây dựng được bản đồ trực tuyến vùng nguyên liệu. Những công cụ GIS thông dụng hiện nay trong nông lâm nghiệp là Mapinfo,&nbsp; ArcGIS.<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bản đồ trực tuyến phát huy được tác dụng khi có module để khai thác nó một cách thuận lợi nhất. Module này sẽ được phát triển bằng công cụ phát triển phần mềm Microsoft Visual C# professional 2020.<br /> - Phương pháp cụ thể:<br /> (i) Phương pháp xây dựng trực tuyến bản đồ hiện trạng vùng nguyên liệu, cụ thể có các bước: Sử dụng các chức năng số hóa bản đồ trực tuyến của Google Earth để tiến hành số hóa trực tuyến bản đồ vùng nguyên liệu và lưu trữ nó với định dạng .kml. Sử dụng Mapinfo để chuyển đổi định dạng .kml sang định dạng .TAB và tục cập nhận thêm thông tin và biên tập bản đồ. Bản đồ sau khi được cập nhật, biên tập xong trong Mapinfo thì tiếp tục xuất lên Google Earth với định dạng .kml.<br /> (ii) Phát triển Module kiểm soát trực tuyến hiện trạng vùng nguyên được phát triển tuần tự theo dạng xoắn ốc, gồm các bước: Phác thảo ý tưởng phát triển module, bước này xác định những chức năng của module như: Truy cập bản đồ hiện trạng trong môi trường Mapinfo. Truy cập trực tuyến bản đồ hiện trạng vùng nguyên liệu trên Google Earth để kiểm soát hiện trạng. Thảo luận với các chuyên gia sở hữu trí tuệ, nông lâm nghiệp, hệ thống thông tin địa lý về ý tưởng, hoàn chỉnh ý tưởng và phác thảo ý tưởng thành sơ đồ chức năng của module. Thiết kế module. Module được thiết kế đơn giản, dễ sử dụng thông qua việc lập trình xử lý dữ liệu trong module phải có tính tự động hóa cao. Vừa xây dựng vừa chạy thực nghiệm để tiếp tục hoàn thiện.<br /> <br /> <div style="text-align: center;"> <img alt="A picture containing graphical user interfaceDescription automatically generated" src="/getattachment/b5e6bc6e-fd36-4534-9c02-a308242ce8c9/2.jpg.aspx" style="width: 515px; height: 419px;" /><br /> &nbsp;</div> <div style="text-align: center;"> <strong>Hình 01</strong>: Số hóa trực tuyến bản đồ hiện trạng vùng nguyên liệu Bưởi Da Xanh ở Bù Đốp<br /> &nbsp;</div> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (iii) Đánh giá kết quả và đề xuất công nhận sáng kiến: Công cụ phát triển Module này là phần mềm Microsoft Visual C# professional 2020 và các phần mềm hỗ trợ khác, như: Mapinfo professional. Google Earth Pro.<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6. Kết quả xây dựng sáng kiến:<br /> - Kết quả số hóa trực tuyến bản đồ hiện trạng vùng nguyên liệu trên Google Earth đối với vùng nguyên liệu Bưởi Da Xanh ở Bù Đốp như Hình 01: <div style="text-align: center;"> <img alt="DiagramDescription automatically generated" src="/getattachment/a6b3662c-2182-45a1-b978-eabeba8a7136/3.png.aspx" style="width: 451px; height: 282px;" /></div> <div style="text-align: center;"> <strong>Hình 02</strong>: Cập nhật và biên tập bản đồ hiện trạng vùng nguyên liệu trong&nbsp; Mapinfo</div> &nbsp;<br /> - Kết quả cập nhật, biên tập bản đồ: Bản đồ hiện trạng vùng nguyên liệu được cập nhật và biên tập trong Mapinfo như Hình 02.<br /> &nbsp;<br /> Từ kết quả phân tích ý tưởng đã xây dựng được Module kiểm soát trực tuyến hiện trạng vùng nguyên liệu trong sở hữu trí tuệ có cấu hình, chức năng như Hình 03 và có quy trình vận hành, tác nghiệp như sau: <div style="text-align: center;"> <img alt="Graphical user interface, text, application, emailDescription automatically generated" src="/getattachment/1cbfe81e-5b00-4515-a276-06e7dde9eb57/4.png.aspx" style="width: 458px; height: 102px;" /></div> <div style="text-align: center;"> <strong>Hình 03</strong>: Cấu hình chức năng Module kiểm soát trực tuyến hiện trạng vùng nguyên liệu trong sở hữu trí tuệ</div> &nbsp;<br /> - Khởi động Module: Thì màn hình máy tính xuất hiện giao diện cấu hình với những chức năng như Hình 03.<br /> - Vận hành các chức năng:<br /> * Chức năng 1 (Số hóa trực tuyến bản đồ hiện trạng vùng nguyên liệu): Kích hoạt nút &ldquo;Số hóa trực tuyến bản đồ hiện trạng&rdquo; thì module sẽ kết nối trực tiếp với Google Earth đến vùng cần xây dựng bản đồ hiện trạng để tiến hành số hóa trực tuyến như Hình 04. <div style="text-align: center;"> <img alt="Graphical user interfaceDescription automatically generated" src="/getattachment/2c3a1516-ab33-49e5-8387-6e59a1aa1291/5.png.aspx" style="width: 454px; height: 186px;" /><br /> &nbsp;</div> <div style="text-align: center;"> <strong>Hình 04</strong>: Số hóa trực tuyến bản đồ hiện trạng vùng nguyên liệu trên Google Earth</div> &nbsp;<br /> * Chức năng 2 (Cập nhật, biên tập bản đồ hiện trạng): Chọn nút &ldquo;Cập nhật, biên<br /> tập bản đồ hiện trạng&rdquo; thì module sẽ mở bản đồ hiện trạng vùng nguyên liệu trong Mapinfo để tiếp tục cập nhật thông tin và biên tập, như Hình 05.<br /> 7. Trình độ sáng tạo của sáng kiến: Module kiểm soát trực tuyến hiện trạng vùng nguyên liệu trong sở hữu trí tuệ được phát triển trong môi trường công nghệ hiện đại bằng ngôn ngữ lập trình hiện đại Microsoft Visual C# professional với sự trợ giúp của Google Earth, Mapinfo và đặc biệt là giải quyết được vấn đề mà thực tiễn đang đề ra trong sở hữu trí tuệ. Nên có tính sáng tạo cao. <div style="text-align: center;"> <img alt="Graphical user interface, applicationDescription automatically generated" src="/getattachment/aa401fb8-2236-4fb9-87a4-4780c9137cbb/6.png.aspx" style="width: 470px; height: 201px;" /><br /> &nbsp;</div> <div style="text-align: center;"> <strong>Hình 05</strong>: Cập nhật, biên tập bản đồ hiện trạng vùng nguyên liệu<br /> &nbsp;</div> 8. Khả năng áp dụng: Module được cài đặt độc lập trên máy tính cá nhân, với thao tác kỹ thuật đơn giản là người dùng có thể xem, kiểm soát trực tuyến được vùng nguyên liệu trên ảnh vệ tinh. Nêu rất dễ áp dụng ở các cơ quan quản lý cũng như các đơn vị chủ sở hữu trí tuệ. Đã vận hành thực nghiệm ở phòng quản lý khoa học và công nghệ, Sở Khoa học và công nghệ để số hóa trực tuyến bản đồ và kiểm soát hiện trạng vùng nguyên liệu Bưởi Da Xanh ở Bù Đốp phục vụ cho xây dựng nhãn hiệu tập.<br /> <br /> - Những thông tin cần được bảo mật (nếu có): Toàn bộ sản phẩm được bảo mật theo đúng quy định về sở hữu trí tuệ.<br /> <br /> - Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến: Có máy tính văn phòng thông dụng được cài đặt C#, Google Earth, Mapinfo.<br /> <br /> - Đánh giá lợi ích thu được hoặc dự kiến có thể thu được do áp dụng sáng kiến theo ý kiến của nhóm tác giả: Về kinh tế, giảm được thời gian, kinh phí cho cơ quan quản lý cũng như chủ sở hữu trí tuệ trong việc xây dựng bản đồ hiện trạng vùng nguyên liệu. Về xã hội, đã góp phần chuyên nghiệp hóa trong công tác quản lý sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, góp phần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số ở Sở Khoa học và Công nghệ theo chủ trương của tỉnh. Làm cơ sở để khuyến khích cán bộ, công chức phát triển các ứng dụng công nghệ thông tin để phục vụ cho công tác quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ.<br /> <br /> Từ những nội dung trên cho thấy sáng kiến cần được tiếp tục phát triển và đưa vào khai thác sử dụng rộng rãi trên địa bàn tỉnh.<br /> <br />

Tin liên quan

Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Sở KH&CN

Ghi rõ nguồn Sở KH&CN Bình Phước khi phát hành lại thông tin từ Website này

Địa chỉ: 678 Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Ðồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại: 02713.879.112- Fax: 02713.879.113

Email: tsokhcn@binhphuoc.gov.vn