Tổ chức phong trào thi đua đổi mới, phát triển nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 – 2030 trên địa bàn tỉnh

15:51,20-09-2021 | Tác giả: Nguyễn Thị Lệ Nhi
Xem với cỡ chữ | Từ viết tắt

Thực hiện Kế hoạch số 272/KH-UBND ngày 20/8/2021 của UBND tỉnh về việc phát động phong trào thi đua “Đổi mới, phát triển nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tế tập thể, hợp tác xã” giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh, ngày 14/9/2021 Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành Kế hoạch số 1555/KH-SKHCN về tổ chức phong trào thi đua “Đổi mới, phát triển nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tế tập thể, hợp tác xã” giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh.

 
Mục đích thực hiện phong trào thi đua lần này nhằm phát huy tinh thần trách nhiệm, sáng tạo của mỗi tập thể, cá nhân, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn cơ quan, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch, chương trình hành động và các nhiệm vụ chính trị được giao năm 2021 - 2030. Phong trào thi đua phải được triển khai sâu rộng đến đông đảo công chức, viên chức, nhân viên, người lao động trong cơ quan, đơn vị thuộc Sở KHCN với nội dung, hình thức phong phú, thiết thực, có tiêu chí thi đua rõ ràng, cụ thể phù hợp các quy định của Nhà nước và tình hình thực tiễn.

Nội dung thi đua là triển khai, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền trên Bản tin KHCN, Cổng thông tin điện tử của Sở khcn. Nội dung tuyên truyền tập trung vào Kết luận số 70-KL/TW ngày 09/3/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; Quyết định số 340/QĐ-TTg ngày 12/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 - 2030; Kế hoạch 161/KH-UBND ngày 11/5/2021 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Quyết định số 340/QĐ-TTg ngày 12/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Phước và các mô hình hợp tác xã tiêu biểu, điển hình tiên tiến. Khuyến khích và tăng cường hỗ trợ các tổ chức kinh tế tập thể ứng dụng tiến bộ KHCN, công nghệ 4.0 vào sản xuất kinh doanh, đồng thời tạo điều kiện và hỗ trợ xây dựng thương hiệu cho các tổ chức kinh tế tập thể, hợp tác xã.Nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung các chính sách hỗ trợ, ưu đãi về KHCN để thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, đặc biệt chú trọng chính sách hỗ trợ hợp tác xã đối với những vùng đồng bào dân tộc thiểu số bản địa trong địa bàn tỉnh.

Khẩu hiệu thi đua là: “Đổi mới, phát triển nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tế tập thể, hợp tác xã” giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh.

Về chỉ tiêu thi đua, phấn đấu đến năm 2025 hỗ trợ khoảng 10 tổ hợp tác, hợp tác xã ứng dụng KHCN vào sản xuất nông nghiệp và tiêu thụ nông sản; thực hiện truy xuất nguồn gốc đối với hàng hóa nông sản; hỗ trợ xây dựng thương hiệu cho các tổ chức kinh tế tập thể, hợp tác xã. phấn đấu đến năm 2030 hỗ trợ khoảng 20 tổ hợp tác, hợp tác xã ứng dụng KHCN vào sản xuất nông nghiệp và tiêu thụ nông sản; thực hiện truy xuất nguồn gốc đối với hàng hóa nông sản; hỗ trợ xây dựng thương hiệu cho các tổ chức kinh tế tập thể, hợp tác xã.

Các tập thể đạt các tiêu chuẩn sau sẽ được xem xét khen thưởng: (1) Hoàn thành có chất lượng, đúng tiến độ các chương trình, kế hoạch hành động của ngành, lĩnh vực được giao trong Chiến lược phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 - 2030 của tỉnh. (2) Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn thiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ, ưu đãi về KHCN để thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, đặc biệt chú trọng chính sách hỗ trợ hợp tác xã đối với những vùng đồng bào dân tộc thiểu số bản địa trong tỉnh.

Khen thưởng cho các cá nhân khi đạt các tiêu chuẩn sau: (1) Chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và nội quy, quy chế cơ quan, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp. (2) Có tinh thần trách nhiệm cao, chủ động, sáng tạo, nỗ lực bám sát cơ sở, có sáng kiến, giải pháp hữu ích trong việc xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành, tổ chức triển khai thực hiện, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch, chương trình, đề án, cơ chế chính sách phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.

Thời hạn thi đua: Từ tháng 9/2021 đến hết tháng 12/2030./.


Tài liệu đính kèm: Tải về

Trưởng Ban biên tập: Tiến sỹ Trần Quốc Hoàn - Phó Giám đốc Sở KH&CN

Ghi rõ nguồn Sở KH&CN Bình Phước khi phát hành lại thông tin từ Website này

Địa chỉ: 678 Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Ðồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại: 02713.879.112- Fax: 02713.879.113

Email: tsokhcn@binhphuoc.gov.vn