Hoạt động khoa học và công nghệ

Độc giả : Lê Văn Sơn

Email : mrsonleno1@gmail.com

Địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước

Nội dung câu hỏi: Cho tôi xin quy trình thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học tại bệnh viện tỉnh
Ngày gửi: 13-02-2017

Ngày trả lời: 15-02-2017
Trả lời:
 
- Trường hợp tác giả thực hiện đề tài nghiên cứu có nhu cầu sử dụng nguồn kinh phí do Sở Y tế quản lý thì tác giả liên hệ với bộ phận chuyên môn của Sở Y tế (bộ phận giúp việc cho Hội đồng Khoa học do Giám đốc Sở Y tế thành lập) để được hướng dẫn chi tiết về quy trình, thủ tục.
 
- Trường hợp tác giả thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh có nhu cầu sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp KH&CN do Sở KH&CN Bình Phước quản lý thì thực hiện theo hướng dẫn tại Thông báo số 101/TB-SKHCN ngày 10/02/2017 của Sở KH&CN (có thể xem chi tiết tại đây).

Trân trọng!

Ban Biên tập
 

Độc giả : Lê Thị Hoa

Email : lehoa991993@gmail.com

Địa chỉ: Thị Xã Bình Long, tỉnh Bình Phước

Nội dung câu hỏi: Xin hỏi về Chương trình năng suất chất lượng giai đoạn 2016-2020 của tỉnh Bình Phước là quyết định nào vậy ạ?
Ngày gửi: 10-02-2017

Ngày trả lời: 14-02-2017
Trả lời:

Chào bạn,

Ngày 04/11/2016, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2849/QĐ-UBND về việc phê duyệt Dự án "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá của doanh nghiệp tỉnh Bình Phước giai đoạn 2016 - 2020". Bạn có thể tham khảo nội dung quyết định nêu trên tại đây 

Trân trọng!

Ban Biên tập

Độc giả : Đỗ Liêm Chính

Email : dochinhlt@yahoo.com.vn

Địa chỉ: Xã Lộc Thành, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước

Nội dung câu hỏi: Xin Quý Sở cho hỏi hồ sơ hướng dẫn đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở.
Ngày gửi: 06-01-2017

Ngày trả lời: 19-01-2017
Trả lời:
Trên cơ sở thông báo định hướng khoa học và công nghệ cơ sở của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, các tổ chức chức, cá nhân tham gia đề xuất, đăng ký nhiệm vụ KH&CN cơ sở.  Hồ sơ đăng ký gồm:  Phiếu đề xuất; Thuyết minh đề cương.

Sau khi đề xuất của tổ chức, cá nhận được phê duyệt trong danh mục nhiệm vụ KH&CN cơ sở thì phải bổ sung một số thành phần hồ sơ khác theo quy định (Tóm tắt hoạt động KH&CN của tổ chức đăng ký chủ trì, kèm theo kết quả đánh giá hoạt động hàng năm của tổ chức KH&CN (nếu có); lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và các cá nhân đăng ký thực hiện chính nhiệm vụ KH&CN có xác nhận của cơ quan, tổ chức quản lý nhân sự).

Ban Biên tập

Độc giả : Võ Phi Trường

Email : vptruongbph@gso.gov.vn

Địa chỉ: Phòng Thống kê Dân số - Văn xã, Cục Thống kê Bình Phước

Nội dung câu hỏi: Xin cho hỏi: Có thể lấy kết quả số liệu thống kê qua các cuộc điều tra của ngành Thống kê làm đề tài đánh giá Thực trạng mức sống dân cư trên địa bàn tỉnh được không? Cách thức để đăng ký và thực hiện thì liên hệ với Phòng nào của Quý Sở. Tôi muốn đăng ký thực hiện trong năm 2017
Ngày gửi: 22-08-2016

Ngày trả lời: 22-08-2016
Trả lời:
Chào bạn!

Để đăng ký thực hiện đề tài nói trên, bạn có thể đăng ký như sau:

- Trường hợp bạn muốn đăng ký thực hiện đề tài cấp cơ sở có sử dụng kinh phí sự nghiệp KH&CN: bạn đăng ký tại Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ cơ sở, Sở KH&CN Bình Phước (Điện thoại: 06513 999 367); 

- Trường hợp bạn muốn đăng ký thực hiện đề tài cấp tỉnh có sử dụng kinh phí sự nghiệp KH&CN: bạn đăng ký tại Phòng Quản lý Khoa học, Sở KH&CN Bình Phước (Điện thoại: 06513 870 053).

Căn cứ vào hồ sơ đăng ký, Sở KH&CN sẽ xem xét tính cấp thiết của đề tài để tổ chức Hội đồng xét chọn và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt cho triển khai theo quy định.

Trân trọng.
Ban Biên tập

Độc giả : Phạm Thanh Hải

Email : Roberophi@gmail.com

Địa chỉ: Trung tâm Thủy sản

Nội dung câu hỏi: Xin cho biết hướng dẫn về việc ghi các nội dung trong phiếu đề xuất đề tài
Ngày gửi: 07-03-2016

Ngày trả lời: 03-04-2016
Trả lời: Nội dung đề xuất phải tập trung vào vấn đề cấp thiết, phục vụ mục tiêu phát triển ngành và phát triển kinh tế xã hội của địa phương.Bạn có thể tham khảo nội dung thông báo đề xuất tại đây
Phiếu đề xuất đề tài được làm theo mẫu (có thể tải về tại đây) và phải thể hiện được đầy đủ những nội dung sau:
1. Tổ chức, Cá nhân đề xuất: (Nếu là Tổ chức thì ghi rõ Tên tổ chức)
-         Họ và tên: (Nếu là tổ chức thì ghi tên thủ trưởng).
-         Đơn vị:
-         Số ĐT:
-         Email:
2. Tên đề tài: (Nêu ngắn gọn nhưng thể hiện được mục tiêu và nội dung của đề tài).
3. Giải trình về tính cấp thiết: (Nêu lên tính mới và sự cần thiết phải thực hiện đề tài, tầm quan trọng, tính bức xúc, thiết thực, tác động to lớn và lâu dài đến đời sống Kinh tế, Xã hội và Môi trường của tỉnh; tác giả cần tham khảo các công trình nghiên cứu hoặc các tài liệu khoa học - kỹ thuật có liên quan đã được công bố, đảm bảo không trùng về nội dung nghiên cứu).
4. Mục tiêu dự kiến của đề tài:
5. Nội dung của đề tài:
6. Dự kiến sản phẩm của đề tài: (Là quy trình kỹ thuật, luận cứ khoa học; Hiệu quả Kinh tế, Xã hội và Môi trường,…)
7. Khả năng và địa chỉ áp dụng: (Phạm vi ứng dụng: đơn vị, cơ quan ứng dụng; Cách áp dụng, thời gian áp dụng…)
8. Phương pháp chuyển giao và ứng dụng kết quả nghiên cứu của đề tài sau khi nghiệm thu:
9.Thời gian thực hiện:
10. Kinh phí dự kiến (Đơn vị tính: triệu đồng):  Tổ chức/ cá nhân đề xuất phải dự trù được tổng kinh phí cần thiết để chi cho các hoạt động thực hiện đề tài, đảm bảo tiết kiệm và hiệu quả.
Phiếu đề xuất phải ghi rõ ngày, tháng, năm đề xuất và có chữ ký xác nhận của người đề xuất và xác nhận của cơ quan người đề xuất đang công tác.
Bên cạnh phiếu đề xuất, tổ chức/cá nhân đề xuất phải xác định được cơ quan, đơn vị, sẽ chịu trách nhiệm triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu sau khi nghiệm thu và có giấy xác nhận của cơ quan này. Giấy xác nhận có thể làm theo mẫu đính kèm tại đây.
Thông tin chi tiết bạn có thể liên hệ Phòng Quản lý khoa học (thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Phước); Điện thoại: 06513 870 053./.
Trân trọng!

Độc giả : Đinh Thị Thu Hương

Email : huongdtt2011@gmail.com

Địa chỉ: Binh Duong

Nội dung câu hỏi: Xin cho hỏi: cách thức gửi đề xuất NCKH trực tuyến?
Ngày gửi: 06-04-2015

Ngày trả lời: 07-04-2015
Trả lời: Bạn truy cập vào mục Thủ tục hành chính (ở Menu phải), nhấp chọn Dịch vụ công trực tuyến. Trong danh mục dịch vụ công trực tuyến, bạn chọn thủ tục Đề xuất đề tài, dự án khoa học và công nghệ. Tại giao diện hiển thị, bạn nhấp chọn biểu tượng Đăng ký trực tuyến. Bạn cũng có thể truy cập trực tiếp tại đường link:
http://khcn.binhphuoc.gov.vn/login.aspx?link=/thu-tuc-hanh-chinh/dich-vu-cong-truc-tuyen/Linh-vuc-hoat-dong/%C4%90e-xuat-%C4%91e-tai,-du-an-khoa-hoc-va-cong-nghe/Phieu-%C4%91e-xuat-%C4%91e-tai-nghien-cuu-KHCN
Tiếp theo bạn phải điền đầy đủ thông tin cá nhân của bạn trước khi đăng ký.
Khi giao diện đăng ký hiển thị, bạn điền đầy đủ thông tin đề xuất nghiên cứu và nhấp nút Gửi để xác nhận. Hệ thống sẽ tự động cập nhật và bộ phận chuyên môn của Sở sẽ tiến hành tổng hợp thông tin đề xuất của bạn.
Để được hướng dẫn chi tiết, bạn có thể gọi đến số: 06513.870.685 để gặp bộ phận kỹ thuật của Cổng thông tin

Ban Biên tập

Trưởng Ban biên tập: Tiến sỹ Đặng Hà Giang - Giám đốc Sở KH&CN

Ghi rõ nguồn Sở KH&CN Bình Phước khi phát hành lại thông tin từ Website này

Địa chỉ: 678 Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Ðồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại: 02713.879.112- Fax: 02713.879.113

Email: tskhcn@binhphuoc.gov.vn